Parlamentná tlač 640 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 640
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 30. 8. 2021
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (181 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (21 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (242 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (31 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (40 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti Budovanie základných pilierov informatizácie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti Budovanie základných pilierov informatizácie (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ (48 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/95/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/95/EÚ (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2011/98/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2011/98/EÚ (43 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2016/801 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2016/801 (50 KB)
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (31 KB)
Návrh vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (30 KB)
Návrh vyhlášky o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o maturitných komisiách, skúšobných komisiách pre záverečnú skúšku a skúšobných komisiách pre absolventskú skúšku (35 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (35 KB)
Návrh vyhlášky o ukončovaní štúdia na základných školách (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o ukončovaní štúdia na základných školách (32 KB)
Návrh vyhlášky o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o priznávaní štipendia žiakom stredných škôl (42 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (15 KB)
Návrh vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie (22 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (192 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (267 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (103 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (65 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.