Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1033
Dátum doručenia: 27. 5. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (144 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (65 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (197 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (159 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o tepelnej energetike (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o tepelnej energetike (91 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/30/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/30/ES (95 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2012/27/EU (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2012/27/EU (40 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady (EÚ) 2015/652  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady (EÚ) 2015/652 (109 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/1513  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/1513 (49 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (327 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 (32 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (43 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti, ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok a sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti, ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok a sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave (287 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy (31 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (57 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (39 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1074 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1074 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1502 zo dňa 15. 6. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 9. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us661502 (Uznesenie (1. čítanie)) Us661502 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 9. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 9. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 9. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR dňa 19. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1725 zo dňa 19. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 11. 2022), číslo 363/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.