1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. L 328, 21.12.2018). V súvislosti s transpozíciou uvedenej smernice sa pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania ustanovujú kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov na účel zabezpečenia vysokých úspor týchto emisií v porovnaní s alternatívami využívajúcimi fosílne palivá. Transpozíciou sa zvyšuje minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave vyrábané v nových zariadeniach, a to s cieľom zlepšiť ich celkovú bilanciu pokiaľ ide o skleníkové plyny. Ustanovuje sa nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. Tým sa vytvorí jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom, čím sa uľahčí cezhraničný obchod s takýmto plynom. Súčasne sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. Doterajšie základné princípy poskytovania podpory budú platiť po transpozícii smernice aj naďalej. Zmeny však napomôžu napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania uhlíkovej neutrality.
Prijatie reformy prostredníctvom návrhu zákona je nevyhnutnou reformou Plánu obnovy a odolnosti SR KOMPONENT 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra - Zelená ekonomika - Reforma 3: Reforma právneho rámca v oblasti podpory OZE.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, ani vplyv na služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh bude mať pozitívny a súčasne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie
Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2022. Účinnosť niektorých ustanovení sa navrhuje od 1. januára 2023.
2
Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Rozširuje sa predmet úpravy zákona aj o ustanovenie práv a povinností výrobcov tepla z biomasy. Ide o rozšírenie povinnosti dodržiavať kritériá trvalej udržateľnosti pri využívaní biomasy aj na výrobcov tepla, ktorí nevyrábajú súčasne elektrinu.
K bodom 2 až 5
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravujú niektoré definície a zavádzajú sa nové pojmy ako obnoviteľný plyn, energia z okolia a energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu.
K bodu 6
Spresňuje sa definícia technologickej vlastnej spotreby elektriny. Týmto doplnením porovnania výroby elektriny voči jej spotrebe podľa časového úseku sa jednoznačne ustanovuje, že za technologickú vlastnú spotrebu sa považuje iba elektrina vyrobená v zariadení a spotrebovaná v uvedených častiach zariadenia podľa určeného časového úseku.
K bodu 7
Za účelom vytvorenia právneho rámca pre inštaláciu batériových systémov v odovzdávacích miestach zariadení na výrobu elektriny sa navrhuje právna úprava, ktorá vylúči pochybnosti týkajúce sa inštalovaného výkonu takýchto prepojených zariadení.
K bodu 8
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa zvyšuje celkový inštalovaný výkon malých zdrojov z 10 kW na 10,8 kW.
K bodu 9
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa pojem zmluva o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a pojem partnerské obchodovanie.
K bodu 10
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravujú pojmy súvisiace s podporou obnoviteľných zdrojov v doprave.
K bodom 11 a 12
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu.
K bodu 13
V súlade so smernicou (EÚ 2018/2001 sa upravuje pojem nepotravinový celulózový materiál. Z dôvodu nadbytočnosti sa pojem celulózový etanol nahrádza novým pojmom splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ktoré zahŕňa splnenie kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Tieto kritériá udržateľnosti sa rozširujú okrem biopalív a biokvapalín aj na palivá z biomasy. Kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov budú ustanovené vo všeobecnom záväznom predpise, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia SR.
3
K bodu 14
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa pojem potravinárske a krmovinárske plodiny. Ustanovuje sa aj pojem obnoviteľný plyn. Tento pojem je vyjadrený explicitne vymenovaním plynných palív, ktoré je možné považovať za obnoviteľný plyn. V súvislosti so zavedením pojmu „obnoviteľný plyn“ sa dopĺňa definícia pojmu „uvedenie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky“.
K bodu 15
Podľa súčasného znenia zákona každý výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prístup, prenos, distribúciu a dodávku elektriny. V súlade s nariadením (EÚ) 2019/943 sa podpora formou prednostného práva na prístup do sústavy, prenos, distribúciu a dodávku elektriny obmedzuje v prípade zariadení s inštalovaným výkonom nad 400 kW a od roku 2026 nad 200 kW.
K bodu 16
Legislatívno-technická úprava
K bodu 17
Vo vzťahu k zavedeniu kritérií trvalej udržateľnosti pre biomasu sa upravuje spôsob podpory pre zariadenie využívajúce biomasu tak, aby táto podpora bola naviazaná na splnenie kritérií trvalej udržateľnosti. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa, že pri spaľovaní odpadu sa podpora doplatkom a príplatkom vzťahuje len elektrinu, pri výrobe ktorej boli dodržané povinnosti v oblasti triedeného zberu.
K článku 18
S cieľom zvýšiť motiváciu výrobcov elektriny s právom na podporu prevádzkujúcich zariadenia na kombinovanú výrobu participovať na poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa navrhuje úprava v oblasti vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby. Ustanovuje sa, že podpora doplatkom sa nevzťahuje na elektrinu vyrobenú z obnoviteľného syntetického plynu. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 a upravujú ustanovenia o zohľadnení trhovej hodnoty záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn pri poskytovaní investičnej pomoci a inej podpory z národného systému podpory.
K bodu 19
Navrhuje sa osobitným spôsobom upraviť spôsob podpory a podmienky podpory obnoviteľného plynu, a to prednostnou distribúciou obnoviteľného plynu, ktorým je biometán prostredníctvom distribučnej plynárenskej siete, vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn, vydaním potvrdenia o množstve biometánu a samotnou podporou výroby elektriny z biometánu na základe uplatnenia potvrdenia o množstve biometánu. Zachováva sa právo výrobcov elektriny kombinovanou výrobou, ktorí vyrábajú elektrinu zo zemného plynu, uplatniť si právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z biometánu, ak doručia zúčtovateľovi podpory potvrdenie o množstve biometánu. Zároveň sa precizuje ustanovenia o podpore biometánu vrátane splnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre zariadenia definované v § 14h.
K bodu 20
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu.
K bodu 21
4
Aktualizuje a dopĺňa sa odkaz na osobitné predpisy v poznámke pod čiarou.
K bodu 22
Časť ustanovenia o spôsobe vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby pri poskytovaní podporných služieb sa presunula do § 3 odsek 17. Tento spôsob vyhodnotenia sa tak aplikuje na všetkých výrobcov elektriny kombinovanou výrobou.
K bodu 23
Spresňuje sa, že v prípade predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny sa ruší pôvodné cenové rozhodnutie pre stanovenie doplatku.
K bodu 24
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 25
Podmienky pre priznanie práva na podporu sa pri uplatnení podpory dopĺňajú o overenie zúčtovateľom či nejde o podnik v ťažkostiach v súlade s nariadením (EÚ) 651/2014 a či výrobca elektriny vrátil poskytnutú podporu alebo inú štátnu pomoc na základe rozhodnutia Európskej komisie, ak bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
K bodu 26
Umožňuje sa výrobcovi elektriny vrátiť zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok aj po termíne 15. apríla, ak mu to na základe zmeneného, zrušeného alebo opraveného potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou umožní zúčtovateľ podpory doručením písomnej výzvy.
K bodu 27
Dopĺňa sa povinnosť výrobcu s právom na podporu umožniť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou alebo ním písomne poverenej osoby prístup k meradlu z dôvodu verifikácie poskytovaných údajov.
K bodu 28
Z dôvodu riešenia spôsobu a podmienok podpory obnoviteľných plynov vrátane biometánu v § 3a sa vypúšťajú ustanovenia v § 4.
K bodu 29
Termín, dokedy výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory, oznámi zúčtovateľovi podpory zmenu uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok sa mení z 31. januára na 31. augusta.
K bodu 30
Za účelom vytvorenia právneho rámca pre inštaláciu zariadení na uskladňovanie elektriny v odovzdávacích miestach sa navrhuje v zákone explicitne ustanoviť, že prevádzkovaním takéhoto zariadenia nie je dotknuté právo výrobcu na podporu podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z.
K bodu 31
5
Upravuje sa ustanovenie, že v prípade, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezašle v stanovenej lehote stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, malý zdroj je možné uviesť do prevádzky po oznámení prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s § 41 ods. 5.
K bodu 32
Vzhľadom na zavedenie pojmu aktívny odberateľ v zákone č. 251/2012 Z. z. sa spresňuje, že výrobca v lokálnom zdroji má práva a povinnosti aktívneho odberateľa.
K bodu 33
Navrhuje sa vypustiť povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy zasielať ministerstvu stanovisko k rezervovanej kapacite. Zároveň sa navrhuje predĺžiť platnosť stanoviska k rezervovanej kapacite na 12 mesiacov od jeho vydania.
K bodu 34
V súvislosti so zavedením nových pojmov sa ustanovuje, že výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo dodávať elektrinu odberateľovi aj na základe zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo prostredníctvom partnerského obchodovania.
K bodu 35
Precizuje sa, že neuplatňovanie tarify za prevádzkovanie systému sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý je podnikom v ťažkostiach alebo sa voči nemu nárokuje vrátenie pomoci podľa rozhodnutia Európskej komisie, že ide o pomoc neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
K bodu 36
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa priznáva Úradu pre reguláciu sieťových odvetví možnosť pozastaviť vydávanie potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, na základe ktorého sa uplatňuje úľava za platbu za tarify za prevádzkovanie systému. Uvedená možnosť nastupuje po splnení určenej podmienky úrovne sumárneho inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov a vykonania analýzy nákladov a prínosov inštalovaných lokálnych zdrojov z hľadiska ich dopadu na stabilitu a udržateľnosť systému financovania podpory. K pozastaveniu vydávania potvrdení o lokálnom zdroji môže dôjsť na základe prechodných ustanovení najskôr od 1. januára 2027.
K bodu 37
Ustanovuje sa lehota, dokedy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný pripojiť zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak spĺňa technické a obchodné podmienky pripojenia.
K bodu 38
Navrhuje sa skrátenie lehoty pre vykonanie funkčnej skúšky prevádzkovateľom distribučnej sústavy a pre vydanie potvrdenia o jej vykonaní.
K bodu 39
Vypúšťa sa časť ustanovenia, podľa ktorej bol informačný systém zúčtovateľa podpory kategorizovaný ako informačný systém verejnej správy.
K bodu 40
6
Dopĺňa sa ustanovenie, ktorým sa umožňuje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z dôvodu nárastu ceny emisných kvót, ktoré sa používajú na plnenie povinností podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úprava určenej ceny elektriny ako aj ponúknutej ceny v aukcii.
K bodu 41
Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje odstránenie údajov, ktoré sa uvádzajú a aktualizujú na doklade o oprávnení podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z.
K bodu 42
Spresňuje a zosúlaďuje sa používanie pojmu „celkový inštalovaný výkon“ pri vydávaní potvrdení o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
K bodu 43
Z dôvodu jednoznačnosti spôsobu podpory a obdobia trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny sa upravuje doplnením uvedených náležitostí obsah potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
K bodu 44
Ustanovuje sa, že pri vydávaní potvrdení o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu a obdobie ich trvania samostatne.
K bodu 45
Z dôvodu jednoznačnosti spôsobu podpory a obdobia trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny sa upravuje doplnením uvedených náležitostí obsah potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
K bodu 46
Ustanovuje sa, že pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu a obdobie ich trvania samostatne.
K bodu 47
V súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2018/2011 sa ustanovujú náležitosti záruky pôvodu energie v oblasti elektriny a tepla a chladu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie. Stanovujú sa minimálne požiadavky, ktoré záruka pôvodu energie obsahuje a tiež dodatočné náležitosti záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Obmedzuje sa možnosť použitia záruky pôvodu energie do 12 mesiacov od výroby elektriny, tepla alebo chladu a stanovuje jej vydanie najmenej v hodnote 1 MWh alebo jej celých násobkoch.
Upravuje sa spôsob ich evidencie, vydania, prevodu, uznania a zrušenia záruk pôvodu energie v elektronickej evidencii organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Žiadateľmi o vytvorenie účty môžu byť najmä výrobcovia elektriny, dodávatelia elektriny, výrobcovia tepla, dodávatelia tepla a tiež ďalšie subjektov, s ktorými organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorí zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu energie.
K bodu 48
Úprava názvu dokumentu, v ktorom uvedené ciele a opatrenia pre obnoviteľné zdroje energie.
7
K bodu 49
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravuje trvanie spoločného projektu po roku 2030.
K bodu 50
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa, že pri započítaní podielu alebo množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na území tretieho štátu do národného cieľa daný podiel alebo množstvo nepresiahne podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie skutočne vyvážané do Európskej únie a v nej spotrebované.
K bodu 51
V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravuje lehota dokedy ministerstvo oznámi Európskej komisii a tretiemu štátu údaje špecifikované v bodoch a) až c).
K bodu 52
Z dôvodu zavedenia záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn sa upravujú práva a povinnosti výrobcu obnoviteľného plynu.
K bodu 53
Navrhuje sa vypustenie povinnosti predložiť potvrdenia o pôvode biometánu, keďže z dôvodu zavedenia záruk pôvodu obnoviteľného plynu sa uvedená podmienka stáva nadbytočnou.
K bodu 54
Upravuje sa spôsob odovzdávania údajov potrebných pre vydanie záruk pôvodu obnoviteľného plynu.
K bodu 55
Z dôvodu duplicity povinnosti s § 11a odsekom 4 sa navrhuje vypustiť táto povinnosť.
K bodu 56
Z dôvodu rozdielneho technologického spôsobu výroby obnoviteľných plynov a technických charakteristík potrubného systému zariadení na výrobu obnoviteľných plynov je možné, že prípojkou na výrobu obnoviteľného plynu sa môžu rozumieť aj iné zariadenia, ako uvedené v definícii. Umožňuje sa dohoda medzi prevádzkovateľom zariadenia na výrobu biometánu a prevádzkovateľom distribučnej siete.
K bodu 57
Z dôvodu uľahčenia pripájania zariadení na výrobu biometánu sa prevádzkovateľovi distribučnej siete ukladá povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle transparentné a nediskriminačné podmienky pripojenia, súvisiace poplatky a postup uľahčujúci pripojenie.
K bodu 58
S cieľom podpory využívania obnoviteľných plynov sa ustanovuje zriadenie registra, ktorým sa eviduje výroba obnoviteľných plynov a prostredníctvom ktorého sa môžu vydávať záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn. Prevádzkovateľom registra je prevádzkovateľ distribučnej siete. Ustanovujú sa údaje, ktoré sa vedú v registri obnoviteľných zdrojov a tiež práva prevádzkovateľa registra, ktoré vedú k správnosti a spoľahlivosti údajov potrebných k vedeniu registra. Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi registra spojené so zriadením a prevádzkou registra obnoviteľných plynov oprávnenými nákladmi prevádzkovateľa registra a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii. Služby prevádzkovateľa registra súvisiace s prevádzkou
8
registra obnoviteľných plynov poskytované výrobcom obnoviteľných plynov a ďalším účastníkom trhu s plynom sú regulovanou činnosťou podľa zákona č. 250/2012 Z. z.
K bodu 59
V súlade s požiadavkou smernice (EÚ) 2018/2001 sa ustanovujú náležitosti záruky pôvodu obnoviteľného plynu. Inštitút záruky pôvodu obnoviteľného plynu predstavuje doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie. Navrhuje sa, aby možnosť použitia záruky pôvodu obnoviteľného plynu bola obmedzená na dobu 12 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu a platnosť záruk pôvodu obnoviteľného plynu, ktoré neboli zrušené podľa §12a ods. 8, bola najviac 18 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.
K bodom 60 až 62
S cieľom zachovania prevádzkovej podpory elektriny vyrobenej z biometánu sa navrhuje ponechať inštitút potvrdenia o množstve biometánu, na základe ktorého si bude môcť výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou využívajúci zemný plyn uplatniť dodatočnú podporu v rozsahu elektriny vyrobenej z biometánu 3a ods. 2), ak mu potvrdenie o množstve biometánu prevedie výrobca biometánu súčasne s dodávkou biometánu na základe zmluvy o dodávke plynu. Potvrdenie o množstve biometánu bude aj naďalej vydávať prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej bol biometán vpustený. Predpokladom vydania potvrdenia o množstve biometánu je predchádzajúce vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu, ktorým je aj biometán vpustený do distribučnej siete. Vydaním potvrdenia o množstve biometánu sa súčasne zrušuje záruka pôvodu obnoviteľného plynu.
K bodu 63
Doplnením nového § 12aa sa upravuje vydanie, aukcia, prevod, uznanie a zrušenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu. Ustanovuje sa, že záruku pôvodu obnoviteľného plynu vydáva prevádzkovateľ registra v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu obnoviteľného plynu na žiadosť výrobcu obnoviteľného plynu a súčasne sa určujú podmienky pre žiadateľa o vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu, ktoré žiadateľ musí splniť.
V odseku 5 sa navrhujú podmienky vydania záruky, ktorými dodržiavanie kvality vyrobeného obnoviteľného plynu, oznámenie množstva technologickej vlastnej spotreby obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra, ak nie je technologická vlastná spotreba obnoviteľného plynu meraná, umožnenie kontroly údajov potrebných na vydanie a použitie záruk pôvodu obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra obnoviteľných plynov, vrátane kontroly na mieste a prístupu k meradlám a vykonávanie auditu podľa podmienok a v intervaloch určených prevádzkovateľom registra v prevádzkovom poriadku.
Ďalej sa ustanovuje, že záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno previesť na iného účastníka trhu s plynom prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu organizovanom prevádzkovateľom registra.
Navrhovaná úprava ustanovuje, že záruka pôvodu obnoviteľného plynu sa zrušuje po uplatnení dodávateľom plynu alebo koncovým odberateľom plynu. Záruka pôvodu obnoviteľného plynu a práva so zárukou pôvodu obnoviteľného plynu spojené sa zrušujú aj uplynutím doby, počas ktorej je možné záruku pôvodu obnoviteľného plynu použiť. Ustanovuje sa v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 mechanizmus zabezpečujúci, aby sa záruky pôvodu vydávali, prevádzali a rušili elektronicky a aby boli presné, spoľahlivé a chránené voči podvodom. Uznávajú sa aj záruky pôvodu vydané inými členskými štátmi v súlade s uvedenou smernicou a tiež podmienky uznania záruky pôvodu vydané v štáte, ktorý nie je členským štátom
9
Ustanovuje sa aj možnosť odmietnuť uznať záruku pôvodu v prípade, že existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti a v takomto prípade Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o týchto dôvodoch informuje Európsku komisiu. Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
K bodu 64
Navrhuje sa nahradiť súčasné znenie § 12b novým znením, ktoré zohľadní navrhované zmeny zákona v oblasti vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu a potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji. Súčasne sa priznáva výrobcovi elektriny právo podať námietky aj voči zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, o ktorých rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 13 zákona č. 309/2009 Z. z.
K bodu 65
Podľa platnej právnej úpravy majú výrobca elektriny s právom na podporu a výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo podať námietky proti nevydaniu potvrdení, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa §4b, § 7 a 8. Uvedené právo sa dopĺňa aj pre prípad, ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nevyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu.
K bodu 66
V súlade s požiadavkou smernice (EÚ) 2018/2001 sa zriaďuje kontaktné miesto, ktoré poskytovaním poradenstva žiadateľom počas administratívneho postupu udeľovania a postupu vydávania povolení znížiť zložitosť procesu pre navrhovateľov projektu vrátane samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Jednotným kontaktným miestom bude príspevková organizácia v pôsobnosti ministerstva, ktorá v súčasnosti vykonáva poradenskú činnosť v oblasti úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Kontaktné miesto bude usmerňovať žiadateľa a uľahčovať mu celý administratívny postup pri získaní povolení na výstavbu jeho zariadenia.
K bodu 67
Zmena vyplývajúca z transpozície smernice, ktorou sa ustanovuje, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky posudzuje potenciál energie z obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu v odvetví vykurovania a chladenia a posudzuje aspoň raz za päť rokov efektívnosť systémov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rôzne skupiny spotrebiteľov a investície.
K bodu 68
Dopĺňa sa pôsobnosť ministerstva metodicky usmerňovať fyzické a právnické osoby pri uvádzaní pohonných látok s obsahom palív z obnoviteľných zdrojov z nebiologického pôvodu na trh.
K bodu 69
Vzhľadom na doplnenie ustanovenia v §4b sa vypúšťa kompetencia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky týkajúca sa určovania inštalovaného výkonu v lokálnych zdrojoch. Tým sa zužuje oprávnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky určovať a zverejňovať inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny len na zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.
10
K bodu 70
Z dôvodu zabezpečenia informovanosti investorov a predvídateľnosti podpory sa ustanovuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejňovať každoročne, alebo ak je to potrebné pre zohľadnenie najnovšieho vývoja trhu alebo predpokladaného rozdelenia podpory, na svojom webovom sídle dlhodobý orientačný harmonogram podpory. Tiež sa ustanovuje pôsobnosť ministerstva rozhodovať pri pochybnostiach, čo bola investičná pomoc poskytnutá na základe súťažného konania.
K bodu 71
Z dôvodu nadbytočnosti a neaktuálnosti vo vzťahu k revidovanej smernici sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa povinnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
K bodu 72
V súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2018/2001 sa ustanovuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva v oblasti vypracovania integrovaného národného energetického a klimatické plánu, posúdenia prekážok rozvoja komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie, zverejňovania informácií o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, návrhu opatrení na dosiahnutie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe aspoň 14 %, posúdenia prekážok uzatvárania dlhodobých zmlúv o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov a prekážok pre samospotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov a vytvorenia podporného rámca na rozvoj komunít vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov.
K bodu 73
§ 14a
Na základe smernice (EÚ) 2018/2001 je členským krajinám v sektore dopravy uložený cieľ využívania obnoviteľných zdrojov energie v doprave vo výške 14 % v roku 2030. Jeho plnenie sa zabezpečí predovšetkým pokračovania súčasného spôsobu podpory obnoviteľných zdrojov energie v tomto sektore, a to prostredníctvom nastavenia cieľov pre dodávateľov palív formou povinného primiešavania biopalív v motorových palivách. Okrem tohto príspevku k splneniu cieľa 14 % je potrebné počítať aj využívaním elektriny v doprave, kde je možné započítať do cieľa 1,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou a 4-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.
V odseku 1 sa určujú nové referenčné hodnoty pri uvádzaní pohonných látok na trh na roky 2023 2030. Referenčnú hodnotu je možné plniť prostredníctvom udržateľných pohonných látok, ktoré definované v § 2 ods. 4 písm. e). Navrhuje sa uložiť povinnosť primiešavať udržateľné pohonné látky aj do stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu (plynné pohonné látky) od roku 2023 do roku 2030 a to z dôvodu zohľadnenia rôznorodej vyspelosti rôznych technológií a z dôvodu rozloženia povinnosti naplniť cieľ pre obnoviteľné zdroje energie v doprave medzi jednotlivých dodávateľov palív s rôznymi nosičmi energie.
V odseku 2 ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia týkajúceho sa definovania subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť plniť referenčnú hodnotu. Spresňuje sa pojem „uvedenie na trh“ a rozširuje sa o definíciu pre uvedenie stlačeného zemného plynu a skvapalneného zemného plynu na trh z dôvodu zavedenia povinností aj pre tento druh plynných pohonných látok. Spresňuje sa, že povinnosť plnenia referenčnej hodnoty pre
11
motorovú naftu, motorový benzín, stlačený zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sa plní na ročnej báze.
V odseku 3 ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s presunom niektorých spresnení z pôvodného znenia do iných odsekov. Spresňuje sa, že povinnosť objemového primiešavania biopalív a bioetyltercbutyléteru do motorového benzínu a motorovej nafty sa plní na ročnej báze.
Odsekom 4 sa zavádza povinnosť pre podnikateľské subjekty uvádzajúce na trh pohonné látky s obsahom udržateľných pohonných látok, používať elektronickú evidenciu palív v doprave zriadenú Slovenským hydrometeorologickým ústavom na účel vydávania potvrdení o udržateľnosti a na účel evidencie pohonných látok a ich vlastnostiach trvalej udržateľnosti.
V odseku 5 sa na základe aplikačnej praxe spresňuje že údaje bude Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytovať nielen ministerstvu hospodárstva, ale aj Slovenskému hydrometeorologickému ústavu na účely krížovej kontroly plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Vypúšťa sa pôvodný odsek 6 z dôvodu nastavenia referenčných hodnôt v podobe minimálneho energetického obsahu udržateľnej látky na množstve pohonnej látky uvedenej na trh.
V odseku 6 sa určujú výnimky z plnenia povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s minimálnym energetickým obsahom udržateľných pohonných látok, ako aj z povinnosti primiešavať minimálny objem metylesteru mastných kyselín do motorovej nafty a bioetanolu a bioetyltercbutyléteru do motorového benzínu uvedeného na trh v SR. Navrhované doplnenie súvisí s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní, v súvislosti s ktorou sa doplnilo v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov oslobodenie minerálneho oleja, ktorý bol prepravený na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
V odseku 7 sa spresňuje, že pre účely plnenia referenčných hodnôt stanovených zákonom, je možné použiť len udržateľné pohonné látky, ktorým bolo vydané príslušné potvrdenie. Po zriadení elektronickej evidencie bude na účel vydávania potvrdení o udržateľnosti slúžiť práve táto evidencia.
V odseku 8 sa spresňuje sa splnenie podmienky evidencie udržateľnej pohonnej látky a to vložením údajov o tejto látke do elektronickej evidencie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom túto uviedla na trh.
Vzhľadom na formuláciu odsekov 1 a 2 , je jednoznačné, že povinnosť sa na výrobcu 100% biopaliva nevzťahuje, a preto sa pôvodný odsek 9 vypúšťa. Spresňuje sa však možnosť započítania určitých druhov udržateľných pohonných látok pri plnení referenčných hodnôt stanovených pre motorovú naftu a motorový benzín. Energetický obsah pokročilých biopalív a biopalív z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov sa zarátava dvojnásobne. Ustanovuje sa horná hranica energetického obsahu používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov na úrovni 1,76 % a horná hranica energetického obsahu biopalív vyrobených z potravinárskych a krmovinárskych plodín na úrovni 6 %.
12
Pôvodný text odseku 10 sa nahrádza novým znením z dôvodu spresnenia definície biopaliva, do ktorej „syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy“ spadajú. Spresňuje sa možnosť započítania určitých druhov udržateľných pohonných látok pri plnení referenčných hodnôt určených pre stlačený zemný plyn a skvapalnený zemný plyn a taktiež sa zavádza možnosť na plnenie referenčných hodnôt pre plynné pohonné látky využiť aj záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn.
Navrhuje sa zaviesť povinnosť minimálnych referenčných hodnôt pre udržateľné pohonné látky aj pre plynné pohonné látky pre roky 2023 až 2030.
§ 14b
Dokument „potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny“ bol premenovaný na „potvrdenie o udržateľnosti“ z dôvodu harmonizácie s členskými štátmi Európskej únie. Vzhľadom na zmenu základnej terminológie a rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti aj na palivá z biomasy, sa toto potvrdenie nepoužíva na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti iba pre biopalivá a biokvapaliny, ale aj pre ostatné druhy udržateľných pohonných látok a palivá z biomasy. Ustanovuje sa, kto vydáva potvrdenie o udržateľnosti.
Na to, aby právnická osoba alebo fyzická osoba preukázala súlad s kritériami trvalej udržateľnosti pre niektoré z uvedených látok, je potrebné, aby bola pod dohľadom na to určenej odborne spôsobilej osoby, prípadne dobrovoľného certifikačného systému schváleného v členskom štáte, resp. Európskou komisiou, a zároveň vydala potvrdenie o udržateľnosti. Podmienkou pre vykonávanie dohľadu je registrácia v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, ktorý vedie ministerstvo životného prostredia.
Odseky 5, 6 a 7 reflektujú zmenu terminológie a rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti, pričom ich obsah sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz.
§ 14c
V odseku 1 sa z dôvodu jednoznačnosti uvádza, že uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na elektrinu používanú v cestných vozidlách. Obsah odsekov 1, 2 a 3 sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz. V odseku 4 sa vypúšťa rok 2020, keďže 6 % redukčný cieľ bol potvrdený aj po tomto roku, pričom jeho hodnota zostáva zatiaľ nezmenená. V odseku 5 od povinnosti plniť 6 % redukčný cieľ oslobodené právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka na plnenie referenčnej hodnoty primiešaných udržateľných pohonných látok. Obsah odsekov 6, 7, 8 a 9 sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz.
§ 14d
V texte sa upravuje terminológia v súlade s § 2 v nadväznosti na rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na udržateľné pohonné látky, biokvapaliny a palivá z biomasy. Obsah odsekov 1, 2, 3 a 4 sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz.
Obsah odsekov 5 11 sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz. V odseku 12 sa zohľadnila zmena terminológie a rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na udržateľné pohonné látky, biokvapaliny a palivá z biomasy. Vypustila sa tiež povinnosť preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií na základe výzvy ministerstva životného prostredia. Inak sa obsah odseku 12 v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa bude vykonávať rovnako, ako doteraz.
13
V odseku 13 sa uvádzajú povinnosti pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú audit pre dobrovoľné certifikačné systémy uznané iným členským štátom alebo Európskou komisiou. Tieto povinnosti boli uložené z dôvodu transparentnosti, keďže obdobné povinnosti majú určené odborne spôsobilé osoby na účely overovania výpočtu, ktorým vydalo osvedčenie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
K bodu 74
Pôvodný text § 14e písm. j) je z hľadiska aplikačnej praxe uvedený v pôsobnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu. Z dôvodu potreby transpozície smernice sa do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pridáva dohľad nad plnením povinností certifikačných orgánov, ktoré vykonávajú nezávislý audit v rámci dobrovoľného certifikačného systému uznaného Európskou komisiou.
K bodu 75
Dopĺňa sa kompetencia Ministerstva životného prostredia SR zverejňovať národné hodnoty používané pri výpočte emisií skleníkových plynov, ktoré majú subjekty používať pri výpočte plnenia svojich povinností zníženia emisií skleníkových plynov. Zároveň sa dopĺňa kompetencia MŽP SR predkladať informáciu o opatreniach zabezpečujúcich spoľahlivý systém preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti.
K bodu 76
Pôvodný text § 14c ods. 12 sa uvádza ako samostatný paragraf § 14ea, pričom sa zohľadnila zmena terminológie a rozšírenie o udržateľné pohonné látky a plynné palivá z biomasy. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň vykonáva dohľad nad plnením povinností certifikačných orgánov, ktoré vykonávajú nezávislý audit v rámci dobrovoľného certifikačného systému uznaného Európskou komisiou na území Slovenskej republiky.
Uvádza sa tiež pôsobnosť Slovenského hydrometeorologického ústavu z hľadiska fungovania elektronickej evidencie na evidovanie množstva, pôvodu a druhu biomasy alebo suroviny a vlastností trvalej udržateľnosti vrátane emisií skleníkových plynov udržateľných pohonných látok, pohonných látok s obsahom udržateľnej pohonnej látky, biokvapalín a plynných palív z biomasy vyrobených v Slovenskej republike, dovezených na územie Slovenskej republiky alebo vyvezených z územia Slovenskej republiky, obchodovaných na území Slovenskej republiky alebo uvedených na trh v Slovenskej republike.
Slovenský hydrometeorologický ústav vedie elektronickú evidenciu palív v doprave, poskytuje údaje z nej vybraným organizáciám na účely kontroly plnenia povinností ustanovených zákonom, zabezpečuje výmenu údajov s inými vnútroštátnymi databázami a databázou, ktorú zriadi Európska komisia.
Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečuje výmenu údajov s dobrovoľnými certifikačnými systémami a odborne spôsobilými osobami na účely overovania výpočtu. Informuje tiež ostatné členské štáty, ak podozrenie na podvod alebo ho odhalí a poskytuje na svojom webovom sídle spotrebiteľom informácie o geografickom pôvode a druhu surovín použitých na výrobu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a palív z biomasy za každého dodávateľa paliva a každoročne tieto údaje aktualizuje.
V písmene h) je z dôvodu aplikačnej praxe uvedený pôvodný text § 14e písm. j), pričom táto činnosť je už len v pôsobnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Obsah ostatných častí paragrafu sa v porovnaní s aktuálne platným znením zákona nemení a v praxi sa budú vykonávať rovnako, ako doteraz.
K bodu 77
14
Ustanovujú sa nové referenčné hodnoty pre uvádzanie pohonných látok na trh na roky 2024 2030.
K bodu 78
§ 14g
Slovenský hydrometeorologický ústav zriaďuje a vedie elektronickú evidenciu palív v doprave na evidovanie množstva, pôvodu a druhu biomasy alebo suroviny a vlastností trvalej udržateľnosti vrátane emisií skleníkových plynov udržateľných pohonných látok, pohonných látok s obsahom udržateľnej pohonnej látky, biokvapalín a plynných palív z biomasy vyrobených v Slovenskej republike, dovezených na územie Slovenskej republiky alebo vyvezených z územia Slovenskej republiky, obchodovaných na území Slovenskej republiky alebo uvedených na trh v Slovenskej republike.
Údaje vkladané fyzickou osobou alebo právnickou osobou zapojenou do životného cyklu udržateľnej pohonnej látky, biokvapaliny a plynného paliva z biomasy od okamihu jej výroby alebo dovozu na územie Slovenskej republiky. Vložené údaje overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávislý audit v rámci dobrovoľného certifikačného systému.
Elektronická evidencia palív v doprave bude slúžiť na zjednodušenie zasielania informácií a tým zníženie administratívnej záťaže. Zároveň sa jej použitím zredukuje riziko podvodov pri predaji a uvádzaní evidovaných surovín na trh v Slovenskej republike. Jej použitím sa zjednoduší vyhodnotenie plnenia povinností hospodárskych subjektov a slúži na sledovanie životného cyklu udržateľnej pohonnej látky od okamihu výroby/dovozu po jej uvedenie na trh.
Služby poskytované elektronickou evidenciou spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov, ktorý určí vyhláška Ministerstva životného prostredia. Sadzobník vychádza z odhadu nevyhnutných finančných nákladov, ktoré potrebné na zabezpečenie jej riadneho fungovania, jej ďalšieho vývoja a úprav v nadväznosti na skúsenosti z praxe. Vybraným organizáciám sa údaje budú poskytovať bezplatne za účelom kontroly plnenia povinností ustanovených zákonom.
§ 14h
Preukazovanie kritérií trvalej udržateľnosti je dôležitou časťou transpozície smernice (EÚ) 2018/2001. Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy používané na zabezpečenie dodržiavania cieľa Európskej únie, čerpanie prevádzkovej podpory podľa tohto zákona a biopalivá, ktoré potrebné na plnenie cieľa v doprave musia spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Je potrebné uviesť, že ide o harmonizované kritériá na úrovni a takáto harmonizácia uvedených kritérií pre biopalivá a biokvapaliny zabezpečuje fungovanie vnútorného trhu s energiou a tým uľahčuje, najmä s ohľadom na povinnosť členských štátov neodmietnuť zohľadniť z iných dôvodov udržateľnosti biopalivá a biokvapaliny získané v súlade s touto smernicou obchod medzi členskými štátmi s vyhovujúcimi biopalivami a biokvapalinami.
Splnením kritérií trvalej udržateľnosti je podľa definície splnenie kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Výška požadovaných úspor emisií skleníkových plynov ako aj časť kritérií udržateľnosti týkajúca sa zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) a získavania surovín z pôdy s vysokou biologickou rozmanitosťou budú uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR. Časť kritérií udržateľnosti, ktoré sa môžu preukázať splnením určitej povinnosti, sú predmetom tohto návrhu.
Tuhé palivá z biomasy najmä drevné štiepky, drevné pelety a drevné brikety. Udržateľnosť a úspory emisií skleníkových plynov sa vzťahujú na elektrinu a teplo z tuhých palív z biomasy vyrobené v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom aspoň 20 MW. V prípade
15
plynných palív ide o zariadenia s celkovým inštalovaným príkonom aspoň 2 MW. Ustanovuje sa, že splnenie kritérií udržateľnosti z palív z biomasy sa vzťahuje aj na zariadenia, pri ktorých je toto plnenie stanovené ako podmienka pri výzve pri čerpaní investičnej podpory.
Z dôvodu jednoznačnosti preukázania splnenia kritérií trvalej udržateľnosti ustanovuje sa, že tieto kritériá preukazuje výrobca biopaliva, biokvapaliny alebo palív z biomasy vydaním potvrdenia o udržateľnosti, v ktorom uvedie aj výšku úspor emisií skleníkových plynov. Ide o jeho právo vydať takéto potvrdenie o udržateľnosti, pričom musí dodržať podmienku dohľadu a povinnosť použiť systém hmotnostnej bilancie a uchovávať prílohu potvrdenia o udržateľnosti aspoň päť rokov. Aby sa predišlo neúmernému administratívnemu zaťaženiu, vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR určené hodnôt pre bežné reťazce výroby biopalív, biokvapalín a palív z biomasy. Hospodárske subjekty si môžu uplatniť túto úroveň úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy stanovenú v uvedenej vyhláške. Poľnohospodárska surovina na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by sa mala vyrábať postupmi, ktoré v súlade s ochranou kvality pôdy a pôdneho organického uhlíka, a preto sa ustanovuje, že pre odpad a zvyšky z poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržiavať povinnosti týkajúce sa kontroly bilancie kvality pôdy a uhlíka v pôde podľa iného právneho predpisu.
S cieľom zabezpečiť, že napriek rastúcemu dopytu po lesnej biomase sa zber a ťažba v lesoch uskutočňujú udržateľným spôsobom, pričom je zaistená ich obnova, musí drevná surovina pochádzať len z lesov, v ktorých zber a ťažba prebiehajú v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov vypracovanými na základe medzinárodných lesníckych procesov ako je Forest Europe a vykonávanými prostredníctvom vnútroštátneho práva alebo najlepších postupov riadenia na úrovni zdrojovej oblasti. Preto sa pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z lesnej biomasy ustanovuje podmienka pre splnenie kritéria udržateľnosti, ktorá hovorí o nutnosti pre dodávateľa lesnej biomasy mať hospodárske opatrenie odsúhlasené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo schválený program starostlivosti o lesy. Z dôvodu jednoznačnosti lesnej biomasy je uvedené, že k splneniu tejto podmienky patria aj stromy, ktoré boli vyťažené ako súčasť opatrení na ochranu lesa alebo ako súčasť opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. Ustanovuje sa aj prípad, ako preukázať plnenie kritérií udržateľnosti, keď nie je požadovaná právna úprava zavedená.
Kritériá udržateľnosti podľa tohto zákona a vyhlášky preukazuje pestovateľ alebo dodávateľ biomasy vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy. Náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pestovateľ biomasy nesmie vydať vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak biomasa nespĺňa spĺňa kritériá udržateľnosti biomasy podľa tohto paragrafu alebo vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. Ustanovuje sa aj uznanie dokladu preukazujúcim splnenie kritérií trvalej udržateľnosti uznaným v inom členskom štáte alebo vydaným pod dohľadom dobrovoľného certifikačného systému.
Spoľahlivosť a vierohodnosť systému preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti je daná dohľadom pri vydávaní potvrdenia o udržateľnosti a možnosťou kontroly každého kroku v životnom cykle od pestovania suroviny po dodanie na trh biopaliva, biokvapaliny a paliva z biomasy. Ustanovujú sa aj orgány, ktoré si môžu vyžiadať informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy alebo suroviny a informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus paliva z biomasy od začiatku životného cyklu do aktuálnej etapy životného cyklu.
Ustanovuje sa povinnosť vkladať údaje do databázy Európskej komisie na účel sledovania
16
kvapalných a plynných palív v doprave. Ak bude umožnené prepojenie slovenskej databázy, ktorú predstavuje elektronická evidencia s databázou Európskej komisie, tieto údaje bude priamo zasielať Slovenský hydrometeorologický ústav, čím sa zníži administratívna náročnosť pre podnikateľské subjekty.
K § 14i
Ustanovujú sa povinnosti pre výrobcu elektriny a výrobcu tepla, od ktorého sa vyžaduje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre jeho palivo, ktorým je biokvapalina alebo palivo z biomasy. Keďže aj výrobca elektriny kombinovanou výrobou elektriny a tepla, je výrobcom elektriny, vzťahujú sa povinnosti aj takéhoto výrobcu. Palivá z biomasy by sa mali efektívne pretransformovať na elektrinu a teplo s cieľom maximalizovať energetickú bezpečnosť a úspory emisií skleníkových plynov, ako aj obmedziť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a znížiť tlak na obmedzené zdroje biomasy.
Ak preukázať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti je povinný v stanovenom termíne vykonať bilanciu spotreby biokvapaliny a palív z biomasy za predchádzajúci kalendárny rok a zverejniť na svojom webovom sídle informácie o geografickom pôvode a druhu biomasy použitej na výrobu biokvapalín alebo palív z biomasy. Zároveň je povinný archivovať päť rokov potvrdenie o udržateľnosti a vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ak na ich základe vydal potvrdenie o udržateľnosti. Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti preukazuje potvrdením o udržateľnosti získaným od dodávateľa palív z biomasy alebo overeným potvrdením o udržateľnosti, ktoré sám vydá na základe vydaných potvrdení o udržateľnosti a vyhlásenia získaného od pestovateľa alebo dodávateľa biomasy. Vzhľadom k tomu, že povinnosť preukazovania úspor emisií skleníkových plynov pre palivá z biomasy sa vyžaduje pre zariadenia uvedené do prevádzky po 1. januári 2021, ustanovuje sa aj možnosť pre staršie zariadenia preukázať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti len vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy.
K bodom 79 až 92
Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu.
K bodu 93
Upravuje sa výška sankcií z dôvodu, že doteraz uplatňované sankcie pre úspory emisií skleníkových plynov v doprave neboli na základe informácií o dosahovaní úspor emisií skleníkových plynov hospodárskymi subjektmi za rok 2020 dostatočne účinné, primerané a odrádzajúce, v súlade s čl. 6 smernice (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív v platnom znení.
K bodu 94
Dopĺňa sa výška sankcie pre subjekty, ktoré porušia povinnosti pri preukazovaní kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy a povinnosti výrobcu elektriny a výrobcu tepla z biomasy.
K bodu 95
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 96
Spresňuje sa ustanovenie, podľa ktorého môže výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty alebo právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31.
17
decembri 2018, počas priznanej doby podpory právo na zmenu uplatňovania podpory podľa
§
4 ods. 1 písm. f)
, a to aj opakovane.
K bodu 97
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia.
K bodu 98
Z dôvodu neaktuálnosti dokumentu Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie sa vypúšťa jeho názov.
K bodu 99
Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súvislosti s rozšírením kompetencie úradu podľa § 6 ods. 5.
K bodom 100 až 104
Z dôvodu rozšírenia kritérií trvalej udržateľnosti na palivá z biomasy sa upravuje zovšeobecnením splnomocňovacie ustanovenie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Zároveň sa pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dáva splnomocnenie ustanoviť sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickou evidenciou palív v doprave podľa § 14g.
K bodu 105
Upravuje sa príloha, ktorou sa stanovuje zoznam surovín alebo palív na výrobu pokročilého biopaliva a zároveň sa mení číslovanie prílohy.
K bodu 106
Upravuje sa doterajšia príloha č. 2.
K bodu 107
Dopĺňa sa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie v transpozičnej prílohe zákona o podpore o smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
K Čl. II
K bodu 1
Vzhľadom na terminologickú zmenu sa navrhuje legislatívno–technická úprava textu spočívajúca v nahradení pojmu centrálny zdroj tepla v budove pojmom decentralizovaný zdroj tepla“. Pojem decentralizovaný zdroj tepla bude po novom