1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1033
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
309/2009 Z. z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z., zákona č. 395/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z. a zákona č. 85/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. tepla z paliva vyrobeného z biomasy,“.
2.V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, a to vodná energia, veterná energia, slnečná energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu,“.
3.V § 2 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) biomasou biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane rastlinných a živočíšnych látok, z lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry a biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu,
e) bioplynom plynné palivo vyrábané z biomasy,“.
4.V § 2 ods. 1 písmená h) až j) znejú:
„h) poľnohospodárskou biomasou biomasa, ktorá je produktom poľnohospodárstva,
i) lesnou biomasou biomasa, ktorá je produktom lesníctva,
j) palivom z biomasy plynné palivo a tuhé palivo vyrobené z biomasy,“.
2
5.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) energiou z okolia prirodzene sa vyskytujúca tepelná energia a energia akumulovaná v prostredí s obmedzenými hranicami, ktorá môže byť uložená v okolitom vzduchu okrem odvetrávaného vzduchu alebo v povrchovej vode a odpadovej vode.“.
6.V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá nepresahuje výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení,“.
7.V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho súčasne zariadenie na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia výrobcu elektriny je celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ak inštalovaný elektrický výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny je nižší ako inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny“.
8.V § 2 ods. 3 písm. k) sa slová „10 kW“ nahrádzajú slovami „10,8 kW“.
9.V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p) zmluvou o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zmluva, ktorou sa odberateľ elektriny zaväzuje odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie priamo od výrobcu elektriny,
q) partnerským obchodovaním predaj elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s vopred určenými podmienkami automatického uskutočnenia a vyrovnania transakcie priamo medzi účastníkmi trhu s elektrinou na základe zmluvy o dodávke elektriny3ad) alebo zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo nepriamo prostredníctvom agregátora na základe zmluvy o agregácii.3ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ad a 3ae znejú:
3ad) § 26 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.
3ae) § 26 ods. 18 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.V § 2 odsek 4 znie:
„(4) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa na účely tohto zákona rozumie
a) pohonnou látkou látka používaná na dopravné účely, ktorou je najmä
1. motorový benzín podľa osobitného predpisu,3af)
2. motorová nafta podľa osobitného predpisu,3ag)
3. ropný plyn podľa osobitného predpisu,3ah)
4. zemný plyn podľa osobitného predpisu3ai) stlačený alebo skvapalnený,
5. palivo s obsahom recyklovaného uhlíka,
6. biopalivo,
7. plynné palivo vyrobené z biomasy,
8. kvapalné palivo a plynné palivo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu,
9. vodík,
10. zmes látok podľa prvého bodu až deviateho bodu,
b) palivom s obsahom recyklovaného uhlíka kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z kvapalných alebo tuhých odpadových tokov neobnoviteľného pôvodu, ktoré nie vhodné na materiálové zhodnotenie podľa osobitného predpisu,3aj) a z plynu zo spracovania odpadu a spalín, ktoré neobnoviteľného pôvodu a ktoré nevyhnutným a neúmyselným dôsledkom výrobného procesu v priemyselných zariadeniach,
c) biopalivom kvapalné palivo určené pre dopravu vyrobené z biomasy,
3
d) kvapalným a plynným palivom z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave, ktorého energetický obsah pochádza z iného obnoviteľného zdroja energie ako biomasa,
e) udržateľnou pohonnou látkou látka podľa písmena a) piateho bodu ôsmeho bodu, ktorá spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,
f) bioetyltercbutyléterom etyltercbutyléter vyrobený z bioetanolu s obsahom bioetanolu 47 % objemu; podiel obnoviteľnej energie bioetyltercbutyléteru je 37 % z jeho energetického obsahu,
g) bioetanolom etanol vyrobený z biomasy,
h) metylesterom mastných kyselín ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho tuku.3a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3af až 3aj znejú:
3af) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
3ag) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3ah) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3ai) § 28 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
3aj) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
12.V § 2 ods. 6 písm. a) sa slová „dopravné účely“ nahrádzajú slovami „na dopravu“.
13.V § 2 ods. 6 písmená j) a k) znejú:
„j) nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa
1. zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2. trávnaté energetické plodiny s nízkym obsahom škrobu
3. krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,
4. úhorové plodiny,
5. priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,
6. materiál z biologického odpadu,
k) splnením kritérií trvalej udržateľnosti splnenie kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov podľa § 19b ods. 1 písm. a).“.
14.V § 2 sa odsek 6 dopĺňa písmenami l) až q), ktoré znejú:
„l) potravinárskymi a krmovinárskymi plodinami plodiny bohaté na škrob, cukornaté plodiny alebo olejniny vypestované na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina okrem zvyškov, odpadu a lignocelulózového materiálu a dočasné plodiny, najmä medziplodiny a krycie plodiny, ak používanie takýchto dočasných plodín nevyvoláva dopyt po ďalšej pôde,
m) obnoviteľným plynom
1. obnoviteľný vodík,
2. plynné palivo vyrobené z biomasy, ktorým je najmä bioplyn a biometán,
3. skládkový plyn,
4
4. plyn z čistiarní odpadových vôd,
5. obnoviteľný syntetický plyn,
n) obnoviteľným vodíkom vodík, ktorého energetický obsah pochádza z obnoviteľných zdrojov energie,
o) obnoviteľným syntetickým plynom plyn, pri výrobe ktorého bola použitá energia z obnoviteľného zdroja energie, pričom jeho energetická hodnota zodpovedá energii z obnoviteľných zdrojov energie použitých na jeho výrobu,
p) uvedením zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky úspešné vykonanie funkčnej skúšky pripojenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu po jeho výstavbe alebo po ukončení rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na účel dosiahnutia výroby obnoviteľného plynu alebo trvalé užívanie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia,3)
q) povinnosťou využitia energie z obnoviteľných zdrojov systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov, od dodávateľov energie, aby do svojich dodávok zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov a od spotrebiteľov energie, aby do svojej spotreby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov vrátane systémov umožňujúcich splniť tieto požiadavky prostredníctvom zelených certifikátov.“.
15.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny bez ohľadu na jeho výkon. Podpora podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW a pri zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky po 31. decembri 2025 nižší ako 200 kW.“.
16.V § 3 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a § 3d ods. 1 sa slovo „čističiek“ nahrádza slovom „čistiarní“.
17.V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) a e) vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa
§ 19 ods. 1 písm. a)
, ak palivá z biomasy a biokvapaliny používané v zariadeniach podľa § 14h ods. 2 spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Ak ide o zariadenie využívajúce odpad, podpora podľa odseku 1 písm. c) a e) sa vzťahuje len na časť elektriny, pri výrobe ktorej je preukázané splnenie povinnosti v oblasti triedeného zberu.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 3 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
5
18.§ 3 sa dopĺňa odsekmi 17 až 18, ktoré znejú:
„(17) Na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava prevádzka zariadenia na kombinovanú výrobu, počas ktorej vyrába regulačnú elektrinu pre prevádzkovateľa sústavy pri poskytovaní podporných služieb alebo dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.
(18) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na elektrinu vyrobenú z obnoviteľného syntetického plynu.“.
19.§ 3a vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory obnoviteľného plynu
(1) Podpora obnoviteľného plynu sa zabezpečuje
a) prednostnou distribúciou biometánu distribučnou sieťou,
b) vydaním záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn,
c) vydaním potvrdenia o množstve biometánu,
d) podporou výroby elektriny podľa odseku 2 na základe uplatnenia potvrdenia o množstve biometánu.
(2) Výrobca elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu bez ohľadu na jeho celkový inštalovaný výkon, ktorý najmenej 60 % z vyrobeného tepla dodá centralizovaným zásobovaním teplom a doručí zúčtovateľovi podpory potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazujúce spotrebu biometánu alebo bioplynu v zariadení na kombinovanú výrobu, právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z biometánu určené podľa § 19 ods. 1 písm. a). Výška doplatku podľa prvej vety je rovnaká ako výška doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu, pričom pri výpočte doplatku sa vychádza z ceny elektriny určenej úradom podľa § 6 ods. 7. Množstvo biometánu preukazujúce spotrebu biometánu alebo bioplynu pri podpore elektriny nemôže presiahnuť výšku spotreby plynných palív použitých na výrobu elektriny.
(3) Na elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu podľa odseku 2, nemožno súčasne uplatniť ďalšiu podporu doplatkom.
(4) Právo na podporu podľa odseku 2 si výrobca elektriny môže uplatniť bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky, ak od uvedenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky neuplynulo viac ako 15 rokov.
(5) Podpora podľa odseku 2 sa pri zariadení výrobcu elektriny podľa § 14h ods. 2 vzťahuje len na elektrinu, pre ktorú uplatnené potvrdenie o množstve biometánu preukazuje splnenie kritérií trvalej udržateľnosti.
(6) Pri poskytovaní investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory pre zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu sa zohľadní pri určení intenzity pomoci trhová hodnota záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije v súťažnom ponukovom konaní podľa osobitného predpisu.9aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
6
9aa) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.“.
20.V § 3b ods. 1 úvodnej vete sa slovo „biometánu“ nahrádza slovom „obnoviteľného plynu“.
21.Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) Zákon č.
50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Zákon č.
251/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Zákon č.
79/2015
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“.
22.V § 3c ods. 5 písmeno a) znie:
„a) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa
§ 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu
a
tretieho bodu
a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu,“.
23.§ 3d sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak je vydané cenové rozhodnutie so zníženou cenou elektriny podľa § 6 ods. 13, predchádzajúce cenové rozhodnutie použité na určenie výšky doplatku sa zrušuje.“.
24.V § 4 ods. 1 písm. f) úvodnej vete sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
25.V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) overenie zúčtovateľom podpory pri oznámení uplatnenia podpory podľa písmena a), že výrobca elektriny
1. nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu11aae) a
2. vrátil poskytnutú podporu alebo inú štátnu pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aae znie:
11aae) Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
26.V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: okrem prípadu, keď mu zúčtovateľ podpory doručením písomnej výzvy, na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou zmeneného, zrušeného alebo opraveného úradom vymáha rozdiel vyplatenej podpory podľa § 5b ods. 6 alebo vrátenie doplatku alebo príplatku podľa § 5b ods. 7, umožní vrátiť podporu po tomto termíne,“.
27.V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) umožniť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou alebo ním písomne poverenej osobe prístup k určenému meradlu, ktoré slúži na meranie vyrobenej elektriny.“.
28.V § 4 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 13.
29.V § 4 ods. 12 sa slová „31. januára“ nahrádzajú slovami „31. augusta“.
7
30.§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Prevádzkovaním zariadenia na uskladňovanie elektriny v odovzdávacom mieste zariadenia výrobcu elektriny nie je dotknuté právo výrobcu elektriny na podporu podľa § 3.“.
31.V § 4a ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezašle stanovisko v lehote podľa prvej vety, žiadateľ môže uviesť malý zdroj do prevádzky po oznámení podľa odseku 5.“.
32.V § 4b odsek 1 znie:
„(1) Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je aktívny odberateľ,11ba) ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ba znie:
11ba) § 4 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33.V § 4b ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou a v druhej vete sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „dvanásť“.
34.V § 4b ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo dodávať elektrinu odberateľovi elektriny aj na základe zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo prostredníctvom partnerského obchodovania. Tým nie dotknuté ustanovenia o oprávnení na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.11f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11f znie:
11f) Napríklad § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.V § 4b ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je výrobca elektriny podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu11aae) alebo je voči nemu nárokované vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.“.
36.§ 4b sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Ak inštalovaný výkon lokálnych zdrojov dosiahne aspoň 8 % z celkového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky a úrad prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov preukáže, že neuplatňovanie tarify za prevádzkovanie systému za následok neprimerané zaťaženie dlhodobej finančnej udržateľnosti systému podpory elektriny alebo vytvára väčší stimul, ako je potrebný na dosiahnutie nákladovo efektívneho rozvoja elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, úrad pozastaví na kalendárny rok nasledujúci po zverejnení analýzy nákladov a prínosov vydávanie potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.“.
37.V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy v lehote 30 dní od podania žiadosti o pripojenie pripojiť zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické podmienky
10)
a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.“.
8
38.V § 5 ods. 7 sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“ a číslo „10“ sa nahrádza číslom „7“.
39.V § 5b ods. 8 sa slová „verejnej správy.
15ad)
“ nahrádzajú bodkou.
40.V § 6 ods. 5 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a ceny emisných kvót, ktoré sa použili na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.15ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ad znie:
15ad) § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
41.V § 7 ods. 5 písm. a) sa slová meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „meno a sídlo“.
42.V § 7 ods. 5 písm. d) a ods. 7 písm. b) sa slová inštalovaný výkon“ nahrádzajú slovami „celkový inštalovaný výkon“.
43.V § 7 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) označenie spôsobu podpory podľa § 3 ods. 1 a obdobia trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny.“.
44.V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Úrad na účel vydania potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 1 a obdobie ich trvania samostatne; úrad pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie postupuje podľa § 3 ods. 7.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
45.V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) spôsob podpory podľa § 3 ods. 1 a obdobie trvania podpory pre zariadenie výrobcu elektriny.“.
46.V § 8 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Úrad na účel vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou posudzuje jednotlivé spôsoby podpory pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 1 a obdobie ich trvania samostatne; úrad pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou postupuje podľa § 3 ods. 7.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
47.§ 8a a 8b vrátane nadpisov znejú:
§ 8a
Záruka pôvodu energie
(1) Zárukou pôvodu energie je záruka pôvodu
a) elektriny,
b) tepla alebo chladu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie.
9
(2) Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená a dodaná do elektrizačnej sústavy.
(3) Záruka pôvodu tepla alebo chladu zodpovedá množstvu tepla, ktoré bolo výrobcom tepla vyrobené v zariadení na výrobu tepla a dodané do systému centralizovaného zásobovania teplom alebo priamo dodané koncovému odberateľovi.
(4) Záruka pôvodu energie slúži na preukázanie podielu alebo množstva energie v energetickom mixe dodávateľa koncovému odberateľovi a energie dodávanej spotrebiteľovi v rámci zmluvných vzťahov. Preukázanie dodávanej energie sa uskutočňuje zárukou pôvodu energie zodpovedajúcou príslušnej forme energie.
(5) Záruka pôvodu energie obsahuje najmä
a) zdroj energie, z ktorého bola elektrina, teplo alebo chlad vyrobené,
b) počiatočný a koncový dátum výroby elektriny, tepla alebo chladu,
c) označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom boli elektrina, teplo alebo chlad vyrobené,
d) výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie získalo,
e) dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia,
f) dátum a členský štát, v ktorom bola záruka pôvodu energie vydaná,
g) identifikačné číslo.
(6) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou okrem náležitostí podľa odseku 3 obsahuje aj
a) inštalovaný elektrický výkon a tepelný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
b) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
c) množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
d) úsporu primárnej energie.
(7) Na účely odseku 4 možno záruku pôvodu energie použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny, tepla alebo chladu.
(8) Záruka pôvodu energie sa vydáva v hodnote 1 MWh alebo jej celých násobkoch.
§ 8b
Vydanie, prevod, uznanie a zrušenie záruky pôvodu energie
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej evidencii
a) na žiadosť vytvára a vedie účty žiadateľov, s ktorými uzatvorenú zmluvu (ďalej len „držiteľ účtu“),
b) eviduje vydané záruky pôvodu energie,
c) eviduje prevody záruk pôvodu energie medzi držiteľmi účtov prostredníctvom ním organizovaného trhu a prevody záruk pôvodu energie medzi držiteľom účtu a účastníkom z iného členského štátu,
d) eviduje použitie záruk pôvodu energie,
e) eviduje uznanie záruk pôvodu energie vydaných v inom členskom štáte,
f) ruší záruky pôvodu energie po ich uplatnení alebo po uplynutí doby, počas ktorej ich možno použiť.
10
(2) Záruku pôvodu elektriny na žiadosť vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
a) žiadateľom je držiteľ účtu,
b) žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,
c) elektrina je evidovaná v elektronickej evidencii,
d) nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),
e) žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku zo zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu elektriny,
f) nejde o elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny, ktorému sa poskytla investičná pomoc inak, ako na základe súťažného konania; množstvo elektriny podľa tohto písmena sa určí ako súčin intenzity poskytnutej investičnej pomoci15f) a množstva vyrobenej elektriny za obdobie uvedené v žiadosti.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá záruku pôvodu elektriny v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny aj na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo elektrinu vyrobenú v zariadení, na ktoré sa poskytla investičná pomoc inak, ako na základe súťažného konania, v rozsahu intenzity poskytnutej investičnej pomoci. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou takto vydané záruky pôvodu eviduje v elektronickej evidencii na vlastnom oddelenom účte a vykonáva jeho správu.
(4) Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.
(5) Ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a z obnoviteľných zdrojov energie, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vydá jednu záruku pôvodu elektriny, v ktorej môže uviesť obe vlastnosti.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže vydať záruku pôvodu elektriny aj pre elektrinu vyrobenú z iných zdrojov energie ako je uvedené v odseku 2.
(7) Záruku pôvodu tepla alebo chladu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie vydá na žiadosť organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre teplo alebo chlad z obnoviteľných zdrojov energie, ak
a) žiadateľom je držiteľ účtu,
b) žiadateľ uvedie v žiadosti všetky údaje v elektronickej evidencii,
c) teplo alebo chlad je evidované v elektronickej evidencii a je vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie,
d) žiadateľ nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku zo zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
(8) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou organizuje trh s vydanými zárukami pôvodu energie.
(9) Držiteľ účtu právo prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu energie previesť záruku pôvodu energie na iného účastníka trhu vrátane účastníka trhu z iného členského štátu.
11
(10) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší záruku pôvodu energie do 6 mesiacov od jej použitia alebo uplatnenia. Ak záruka pôvodu energie nie je použitá alebo uplatnená, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ju zruší do 18 mesiacov od dátumu výroby príslušnej jednotky energie a následne príslušnú energiu začlení do výpočtu energetického mixu dodávky.
(11) Množstvo energie zodpovedajúce zárukám pôvodu energie, ktoré dodávateľ elektriny previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny v jeho dodávke elektriny.
(12) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu alebo evidenciu uznania záruk pôvodu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.
(13) Záruka pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaeviduje prevod záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu elektriny dodanej koncovému odberateľovi.
(14) Záruka pôvodu energie vydaná v treťom štáte sa uzná, len ak
a) je medzi Európskou úniou a týmto štátom uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní záruk pôvodu a
b) ide o štát, z ktorého sa priamo dováža energia do členského štátu alebo do ktorého sa priamo vyváža energia z členského štátu.
(15) Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou záruku pôvodu podľa odseku 13 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je organizátor krátkodobého trhu s elektrinou povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu.
(16) Podrobnosti o postupe pri vydávaní záruk pôvodu, evidencii záruk pôvodu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu a uznávaní prevodov záruk pôvodu upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo svojom prevádzkovom poriadku.
(17) Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu vykonáva úrad. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, výrobca elektriny a dodávateľ elektriny povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu sa postupuje primerane podľa odseku 15.“.
12
Poznámka pod čiarou k odkazu 15f znie:
15f) Čl. 2 ods. 26 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
48.V § 9a ods. 1 sa slová Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nahrádzajú slovami „integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne“.
49.V § 9a ods. 4 druhá veta znie: „Spoločný projekt podľa prvej vety a odseku 7 môže presiahnuť rok 2030.“.
50.V § 9a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Tento podiel alebo toto množstvo nepresiahne podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie skutočne vyvážané do Európskej únie a spotrebované v nej a zodpovedá množstvu a podmienkam ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 19 ods. 1 písm. j).“.
51.V § 9a ods. 9 úvodnej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvanástich“.
52.§ 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu obnoviteľného plynu
(1) Výrobca obnoviteľného plynu má právo
a) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii obnoviteľného plynu, ak splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,
b) na vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu podľa § 12aa,
c) na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
d) na vydanie potvrdenia o množstve biometánu podľa
§ 12a
.
(2) Výrobca obnoviteľného plynu je povinný
a) zabezpečiť, aby obnoviteľný plyn dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalitatívnym parametrom podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je zariadenie pripojené a aby pri príprave obnoviteľného plynu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,
b) uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c) písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,
d) zabezpečiť kontinuálne meranie množstva obnoviteľného plynu a kvality obnoviteľného plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
e) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva obnoviteľného plynu.“.
53.V § 11 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu“.
13
54.V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá na žiadosť prevádzkovateľovi registra obnoviteľných plynov údaje potrebné na vydanie a použitie záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn.“.
55.V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
56.V § 11a ods. 2 sa konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa prevádzkovateľ zariadenia na výrobu biometánu a prevádzkovateľ distribučnej siete nedohodnú inak.“.
57.V § 11a odsek 4 znie:
„(4) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť pre zariadenie na výrobu biometánu transparentné a nediskriminačné podmienky pripojenia do distribučnej siete, poplatky spojené s jeho pripojením a postup uľahčujúci jeho pripojenie.“.
58.Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11b
Register obnoviteľných plynov
(1) Na účely evidencie výroby obnoviteľných plynov a vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva podľa osobitného predpisu16a) plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, (ďalej len „prevádzkovateľ registra“) zriaďuje a vedie register obnoviteľných plynov.
(2) V registri obnoviteľných plynov sa vedú údaje, ktoré poskytne výrobca obnoviteľného plynu pri vydaní záruky pôvodu obnoviteľného plynu a údaje o prevodoch a uznaných zárukách pôvodu obnoviteľného plynu.
(3) Prevádzkovateľ registra právo kontrolovať u výrobcu obnoviteľného plynu správnosť údajov potrebných na vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu.
(4) Prevádzkovateľ registra na účel spracúvania údajov podľa tohto zákona a elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s plynom zriaďuje a prevádzkuje informačný systém. Prevádzkovateľ registra je oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s plynom.
(5) Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi registra spojené so zriadením a prevádzkou registra obnoviteľných plynov oprávnenými nákladmi prevádzkovateľa registra a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii.16b) Služby prevádzkovateľa registra súvisiace s prevádzkou registra obnoviteľných plynov poskytované výrobcom obnoviteľného plynu a ďalším účastníkom trhu s plynom regulovanou činnosťou podľa osobitného predpisu.16b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
16a) § 66 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
16b) 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.
59.§ 12 vrátane nadpisu znie:
14
§ 12
Záruka pôvodu obnoviteľného plynu
(1) Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie.
(2) Záruka pôvodu obnoviteľného plynu obsahuje najmä
a) zdroj energie, z ktorého bol obnoviteľný plyn vyrobený,
b) druh obnoviteľného plynu podľa § 2 ods. 6 písm. m),
c) počiatočný a koncový dátum výroby obnoviteľného plynu,
d) označenie, miesto, technológiu a kapacitu výroby zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu,
e) informáciu o tom, či zariadenie na výrobu obnoviteľného plynu získalo podporu z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu,
f) dátum uvedenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky,
g) dátum a členský štát, v ktorom bola vydaná záruka pôvodu obnoviteľného plynu,
h) identifikačné číslo,
i) informáciu o splnení kritérií trvalej udržateľnosti.
(3) Záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.
(4) Použitím záruky pôvodu obnoviteľného plynu sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu alebo množstva energie z obnoviteľného plynu dodanej v energetickom mixe dodávateľa plynu koncovému odberateľovi.“.
60. V § 12a odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Prevádzkovateľ registra vydá potvrdenie o množstve biometánu výrobcovi biometánu v elektronickej podobe, a to za každú megawatthodinu biometánu vpusteného do distribučnej siete. Podmienkou vydania potvrdenia o množstve biometánu je predchádzajúce vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu výrobcovi biometánu na množstvo biometánu, na ktoré žiada vydať potvrdenie o množstve biometánu.
(2) Vydaním potvrdenia o množstve biometánu sa zrušuje záruka pôvodu obnoviteľného plynu použitá na preukázanie splnenia podmienky podľa odseku 1.
(3) Vydanie potvrdenia o množstve biometánu, prevod potvrdenia o množstve biometánu podľa odseku 5 a zrušenie potvrdenia o množstve biometánu podľa odseku 7 sa eviduje v registri obnoviteľných plynov.“.
61.V § 12a odsek 5 znie:
„(5) Ak výrobca biometánu dodá výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou biometán na základe zmluvy o dodávke plynu, potvrdenie o množstve biometánu sa prevedie na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou.“.
62.V § 12a ods. 6 sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na účel podpory podľa § 3a ods. 2“.
63.Za § 12a sa vkladá § 12aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12aa
Vydanie, aukcia, prevod, uznanie a zrušenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu
15
(1) Prevádzkovateľ registra v registri obnoviteľných plynov
a) vytvára a vedie účty účastníkov trhu s plynom, a to najmä výrobcov obnoviteľného plynu, dodávateľov plynu a odberateľov plynu, s ktorými uzatvorenú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu (ďalej len „držiteľ účtu v registri“),
b) eviduje vydané záruky pôvodu obnoviteľného plynu,
c) eviduje prevody záruky pôvodu obnoviteľného plynu medzi držiteľmi účtov v registri a prevody záruky pôvodu držiteľa účtu do iného členského štátu alebo z iného členského štátu,
d) eviduje uplatnenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu dodávateľom plynu alebo odberateľom plynu,
e) eviduje uznanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte,
f) ruší a eviduje zrušenie záruky pôvodu obnoviteľného plynu po
1. uplatnení záruky pôvodu obnoviteľného plynu,
2. uplynutí doby, počas ktorej možno použiť záruku pôvodu obnoviteľného plynu, alebo
3. vydaní potvrdenia o množstve biometánu podľa § 12a ods. 2.
(2) Záruku pôvodu obnoviteľného plynu vydá prevádzkovateľ registra v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu obnoviteľného plynu na žiadosť výrobcu obnoviteľného plynu, ak žiadateľ
a) je držiteľ účtu v registri obnoviteľných plynov, ktorý pri vytvorení účtu predložil doklad vydaný odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu podľa § 14d potvrdzujúci výrobu obnoviteľného plynu,
b) uvedie všetky údaje v elektronickej evidencii,
c) spĺňa podmienky vydania záruky pôvodu obnoviteľného plynu podľa odseku 5,
d) nie je v omeškaní so splnením splatného peňažného záväzku podľa zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu.
(3) Podmienka podľa odseku 2 písm. b) je pre údaj o množstve energie splnená, ak žiadateľ o vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu meria množstvo biometánu vpustené do distribučnej siete určeným meradlom a v súlade s technickými podmienkami distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Namerané údaje sa zasielajú prevádzkovateľovi distribučnej siete v súlade s prevádzkovým poriadkom16c) prevádzkovateľa registra.
(4) Ak obnoviteľný plyn nie je vpúšťaný do distribučnej siete, alebo je vpúšťaný do nadväzujúcej distribučnej siete, kde je aj spotrebovaný, výrobca obnoviteľného plynu preukazuje množstvo energie obnoviteľného plynu, na ktoré sa vydať záruka pôvodu obnoviteľného plynu, spôsobom, ktorý umožňuje objektívnu kontrolu vyrobeného množstva energie pri vydaní záruky pôvodu obnoviteľného plynu a počas jej platnosti. Ak prevádzkovateľ registra pochybnosti o dopyte po obnoviteľnom plyne, môže požadovať od výrobcu obnoviteľného plynu aj preukázanie tohto dopytu. Spôsob preukázania množstva energie obnoviteľného plynu podľa prvej vety upraví prevádzkovateľ registra vo svojom prevádzkovom poriadku.16c)
(5) Podmienkou vydania záruky pôvodu obnoviteľného plynu je
a) dodržanie určenej kvality vyrobeného obnoviteľného plynu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa registra,16c)
b) oznámenie množstva technologickej vlastnej spotreby obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra, ak nie je technologická vlastná spotreba obnoviteľného plynu meraná,
16
c) umožnenie kontroly údajov potrebných na vydanie a použitie záruky pôvodu obnoviteľného plynu prevádzkovateľovi registra obnoviteľných plynov vrátane kontroly na mieste a prístupu k meradlám a
d) vykonávanie auditu podľa podmienok a v intervaloch určených prevádzkovateľom registra v jeho prevádzkovom poriadku.
(6) Ak žiadateľom o vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu je výrobca elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľ registra je povinný overiť u zúčtovateľa podpory, či obnoviteľný plyn, na ktorý sa vydáva záruka pôvodu, bol použitý na výrobu elektriny, na ktorú bola poskytnutá podpora doplatkom alebo príplatkom. Ak prevádzkovateľ registra zistí, že podpora doplatkom alebo príplatkom bola poskytnutá, záruku pôvodu obnoviteľného plynu nevydá a ak bola záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná, bezodkladne ju zruší. Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi registra bezodkladne informácie nevyhnutné na účel overenia podľa prvej vety.
(7) Ak prevádzkovateľ registra eviduje na vlastnom oddelenom účte záruky pôvodu obnoviteľného plynu, je povinný raz za polrok usporiadať aukciu a výnos z tejto aukcie zaslať zúčtovateľovi podpory do 30 dní od uskutočnenia aukcie.
(8) Záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno previesť na iného účastníka trhu s plynom prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu organizovanom prevádzkovateľom registra.
(9) Prevádzkovateľ registra zruší záruku pôvodu obnoviteľného plynu po jej uplatnení dodávateľom plynu alebo koncovým odberateľom plynu16d) alebo po uplynutí 18 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.
(10) Prevádzkovateľ registra zruší evidenciu alebo prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu alebo evidenciu uznania záruky pôvodu obnoviteľného plynu, ak sa preukáže, že k nim došlo v rozpore s týmto zákonom.
(11) Záruka pôvodu obnoviteľného plynu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu, sa považuje za uznanú záruku pôvodu obnoviteľného plynu, ak bola prevedená na účet držiteľa účtu registrovaného v elektronickej evidencii. Ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti, prevádzkovateľ registra nezaeviduje prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil pochybnosti o presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti záruky pôvodu obnoviteľného plynu. Ak sa v určenej lehote pochybnosti neodstránia, prevádzkovateľ registra neumožní evidenciu prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu a oznámi žiadateľovi dôvody. Záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná v inom členskom štáte sa považuje za nespoľahlivú, ak bola v štáte vydania alebo v inom členskom štáte uplatnená na preukázanie pôvodu obnoviteľného plynu dodaného koncovému odberateľovi.
(12) Záruka pôvodu obnoviteľného plynu vydaná v treťom štáte sa uzná, len ak
a) je medzi Európskou úniou a týmto štátom uzatvorená dohoda o vzájomnom uznávaní záruk pôvodu a
b) ide o štát, z ktorého sa priamo dováža energia do členského štátu alebo do ktorého sa priamo vyváža energia z členského štátu.
17
(13) Ak prevádzkovateľ registra záruku pôvodu obnoviteľného plynu podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu obnoviteľného plynu vydanej v inom členskom štáte. Ak Európska komisia rozhodne o tom, že neuznanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu bolo v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie, je prevádzkovateľ registra povinný bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskej komisie vykonať evidenciu prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu.
(14) Podrobnosti o postupe pri vydaní a evidencii záruk pôvodu obnoviteľného plynu, organizovaní trhu so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu, pravidlách pre obchodovanie so zárukami pôvodu obnoviteľného plynu a uznávaní prevodov záruk pôvodu obnoviteľného plynu upraví prevádzkovateľ registra vo svojom prevádzkovom poriadku.
(15) Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu obnoviteľného plynu a nad evidenciou uznania záruk pôvodu obnoviteľného plynu vykonáva úrad. Prevádzkovateľ registra, výrobca obnoviteľného plynu a dodávateľ plynu povinní poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone dohľadu. Pri zrušení evidencie alebo prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu sa postupuje primerane podľa odseku 13.
(16) Ak úrad pri výkone dohľadu nad vydávaním záruky pôvodu obnoviteľného plynu zistí, že nie je možné preukázať množstvo energie obnoviteľného plynu, prevádzkovateľ registra záruku pôvodu obnoviteľného plynu nevydá dovtedy, kým nie je možné spoľahlivo preukázať splnenie podmienky evidencie podľa odseku 2 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16c a 16d znejú:
16c) § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.
16d) § 3 písm. c) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.
64.§ 12b vrátane nadpisu znie:
§ 12b
Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1) Úrad na žiadosť výrobcu elektriny s právom na podporu, výrobcu elektriny v lokálnom zdroji alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní výrobcovi elektriny s právom na podporu a výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji. Ustanovenia § 4b ods. 7 11, § 7 a 8 sa použijú primerane.
(2) Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji môže podať výrobca elektriny s právom na podporu a výrobca elektriny v lokálnom zdroji v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámenia o zrušení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na konanie o námietkach sa § 13 použije primerane.
18
(3) Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu alebo výrobcu elektriny v lokálnom zdroji.“.
65.V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá, výrobca elektriny s právom na podporu alebo výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo podať písomné námietky predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.“.
66.Za § 13a sa vkladá §13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§13b
Kontaktné miesto pre usmernenie administratívneho postupu
(1) Ministerstvo určí príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre usmernenie administratívneho postupu (ďalej len „kontaktné miesto“).
(2) Kontaktné miesto poskytuje informácie o
a) podmienkach výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu,17aaa)
b) postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia výrobcu elektriny alebo prevádzkovanie zariadenia výrobcu elektriny v konaní podľa osobitného predpisu,17aaa)
c) kontaktoch na orgány, ktoré príslušné na rozhodovanie vo veciach podľa písmena b),
d) všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia výrobcu elektriny alebo prevádzkovanie zariadenia výrobcu elektriny.
(3) Poskytovanie informácií podľa odseku 2 nemá charakter právneho poradenstva. Informácie sa poskytujú v štátnom jazyku transparentným spôsobom bezodkladne po prijatí žiadosti, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu, ktorý je príslušný na rozhodovanie vo veciach podľa odseku 2. Žiadosť môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami. Kontaktné miesto môže pri poskytovaní informácií spolupracovať s inými štátnymi orgánmi.
(4) Kontaktné miesto zverejní a pravidelne aktualizuje na svojom webovom sídle
a) príručku postupov pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu a prevádzkovanie zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdroj energie vrátane malých projektov a projektov aktívneho odberateľa,
b) kontaktné miesta pre žiadosti podľa písmena a).
19
(5) Ak pri čerpaní podpory podľa tohto zákona určené technické špecifikácie, ktoré spĺňať zariadenie výrobcu elektriny, kontaktné miesto zabezpečuje, aby technické špecifikácie boli
a) jasne vymedzené a
b) vyjadrené technickými normami vytvorenými európskymi normalizačnými organizáciami, ak boli takéto normy vydané.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aaa znie:
17aaa) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
67.V § 14 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b) posudzuje potenciál energie z obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu v odvetví vykurovania a chladenia; posúdenie zahŕňa aj priestorovú analýzu vhodných oblastí pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie s nízkym rizikom pre životné prostredie a posúdenie potenciálu pre malé projekty v domácnostiach, pričom je súčasťou druhého komplexného posúdenia potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia17ab) a jeho aktualizácií,
c) posudzuje aspoň raz za päť rokov efektívnosť systémov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rôzne skupiny spotrebiteľov a investície; v posúdení sa zohľadňuje vplyv možných zmien na systémy podpory a jeho výsledky ministerstvo zohľadní pri dlhodobom plánovaní, ktorým sa riadia rozhodnutia o podpore a návrhy novej podpory,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ab znie:
17ab) § 6 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.“.
68.V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slovo „biopalív“ vkladajú slová „a s obsahom palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu“.
69.V § 14 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
; takto určenú hodnotu inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny možno zvýšiť aj v priebehu kalendárneho roka, na ktorý boli určené, pričom zmeny zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
70.V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) zverejňuje každoročne do 30. júna, alebo ak je to potrebné pre zohľadnenie najnovšieho vývoja trhu alebo predpokladaného rozdelenia podpory, na svojom webovom sídle dlhodobý orientačný harmonogram poskytovania podpory s predpokladaným rozdelením podpory najmenej na nasledujúcich päť rokov alebo, pri obmedzení finančných prostriedkov určených na podporu, na nasledujúce tri roky, ktorý zahŕňa najmä orientačný časový plán rozdelenia podpory, frekvenciu verejných súťaží, predpokladaný inštalovaný výkon a rozpočet alebo maximálnu jednotkovú podporu a predpokladané oprávnené technológie,
g) rozhoduje pri pochybnostiach, či bola investičná pomoc poskytnutá na základe súťažného konania.“.
71.V § 14 sa vypúšťajú odseky 2 až 4 a 6.
20
Poznámky pod čiarou k odkazom 17ae a 17af sa vypúšťajú.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.
72.§ 14 sa dopĺňa odsekmi 3 až 10, ktoré znejú:
„(3) Ministerstvo vypracováva integrovaný národný energetický a klimatický plán,17ac) ktorého súčasťou je aj určenie cieľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie ako príspevku Slovenskej republiky k splneniu celkového záväzného cieľa Európskej únie. Ministerstvo zabezpečuje jeho aktualizáciu a vypracovanie správ o pokroku pri jeho plnení.
(4) Ministerstvo posudzuje existujúce prekážky v rozvoji komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie17aca) a potenciál ich rozvoja. Pri navrhovaní systémov podpory zohľadňuje osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa mohli uchádzať o podporu na rovnakej úrovni ako iní účastníci trhu.
(5) Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o podporných opatreniach pre spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov s nízkym príjmom, zraniteľných spotrebiteľov, aktívnych odberateľov, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, stavbárov, inštalatérov, architektov, dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, a dodávateľov stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov a vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie, pre dodávateľov vozidiel, v ktorých je možné využiť energiu z obnoviteľných zdrojov, a pre dodávateľov inteligentných dopravných systémov.
(6) Ministerstvo pri vypracovaní integrovaného národného energetického a klimatického plánu a politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, cieľov v doprave a uplatňovania kritérií trvalej udržateľnosti primerane zohľadňuje hierarchiu odpadového hospodárstva tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na trh so surovinami. Ak je to vhodné, ministerstvo pri vypracovaní integrovaného národného energetického a klimatického plánu navrhuje opatrenia uprednostňujúce najlepšie dostupné technológie, s cieľom dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia o orientačnú hodnotu 1,3 percentuálneho bodu ako ročný priemer vypočítaný za obdobia rokov 2021 2025 a 2026 2030, počnúc podielom energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia v roku 2020, vyjadreným ako vnútroštátny podiel na konečnej energetickej spotrebe; zvýšenie sa obmedzuje na orientačnú hodnotu 1,1 percentuálneho bodu, ak sa pri výpočte nepoužije odpadové teplo a chlad.
(7) Ministerstvo navrhuje opatrenia na dosiahnutie podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 14 %. Ak podiel podľa prvej vety počas jedného roka klesne pod 14 %, ministerstvo navrhne dodatočné opatrenia na odstránenie tohto rozdielu do jedného roka.
(8) Ministerstvo posudzuje právne prekážky uzatvárania dlhodobých zmlúv o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov, odstraňuje neodôvodnené prekážky, uľahčuje využívanie týchto zmlúv a zabezpečuje, aby nepodliehali neprimeraným alebo diskriminačným postupom alebo poplatkom.
(9) Ministerstvo posúdi existujúce neodôvodnené prekážky a potenciál samospotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a navrhne podporný rámec pre uľahčenie rozvoja aktívnych odberateľov na
21
a)