Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. 6. 2009 o 13:00 a pokračovaním 23. 6. 2009 o 13:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 1100 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100).
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 1107 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1107).
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 1130 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1130).
Návrh vlády odôvodní minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 1132 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1132).
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 1084 Zákon z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) - druhé a tretie čítanie.

Spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 1092 Zákon z 29. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1092) - druhé a tretie čítanie.

Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 1094 Zákon z 29. apríla 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1094) - druhé a tretie čítanie.

Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 1101 Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie predseda vlády Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 16. júna 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 1108 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1108) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. (Bod sa prerokuje v utorok 16. júna 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 10. 1131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1131) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. (Bod sa prerokuje v utorok 16. júna 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 11. 1133 Vládny návrh zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1133) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. (Bod sa prerokuje v utorok 16. júna 2009 po hlasovaní o 17.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 12. 1104 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1104) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 13. 1071 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. (tlač 1071) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 14. 1074 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1074) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 15. 1105 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1105) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 16. 1061 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1061) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 17. 1081 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. (tlač 1081) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 1102 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1102) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 19. 1109 Vládny návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1109) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 20. 1076 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka, Františka Mikloška, Pavla Minárika a Rudolfa Bauera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1076) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 21. 1093 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (tlač 1093) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 22. 1095 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec P. Gabura.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 23. 1096 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1096) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec P. Gabura.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 24. 1097 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1097) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec P. Gabura.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 25. 1110 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1110) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 26. 1111 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1111) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 27. 1113 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1113) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 28. 1114 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (tlač 1114) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec I. Štefanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 29. 1115 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1115) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec J. Valocký.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 30. 1116 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej, Pavla Freša a Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1116) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 31. 1117 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1117) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa L. Žitňanská.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 32. 1118 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Lucie Žitňanskej a Gyulu Bárdosa na vydanie ústavného zákona o Špeciálnom súde (tlač 1118) - prvé čítanie.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Lucie Žitňanskej a Gyulu Bárdosa na vydanie ústavného zákona o Špeciálnom súde (tlač 1118) - prvé čítanie
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 33. 1119 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Lucie Žitňanskej a Gyulu Bárdosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1119) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 34. 1120 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - tlač 1120 - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec T. Galbavý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 35. 1121 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1121) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec T. Galbavý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 36. 1122 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej, Viliama Novotného a Petra Markoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1122) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec. (Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 37. 1123 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1123) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslankyňa T. Rosová.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. (Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009.)
Stiahnutý bod programu Stiahnutý bod programu 38. 1124 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka, Františka Mikloška, Pavla Minárika a Rudolfa Bauera na vydanie zákona o práve na výhradu vo svedomí a jeho uplatnení (zákon o výhrade vo svedomí) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 1124) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 39. 1127 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (tlač 1127) - prvé čítanie.
Návrh zákona uvedie poslanec J. Valocký.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 40. 1013 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1013) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje v utorok 23. júna 2009 o 9.00 hod.)
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 41. 1017 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1017) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 42. 1055 Správa o komplexnom vyhodnotení plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004 - 2008 a návrh Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009 - 2012 (tlač 1055).
Správu vlády uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky D. Čaplovič.
Spoločným spravodajcom bude člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 43. 981 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 981) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 44. 987 Vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 987) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 45. 988 Vládny návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 988) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 46. 1025 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (tlač 1025) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 47. 1016 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1016) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 48. 1020 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 49. 1089 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc (tlač 1089) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 50. 1090 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) - tlač 1090 - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 51. 896 Vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 896) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 52. 976 Vládny návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve (tlač 976) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 53. 1018 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. (tlač 1018) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 54. 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 55. 1021 Vládny návrh zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1021) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 56. 1023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1023) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 57. 958 Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 958) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 58. 982 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 982) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. (Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009 o 9.00 hod.)
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 59. 1019 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky.
Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009 o 9.00 hod.)
Pozmeňovacie návrhy
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 60. 1028 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zdenky Kramplovej a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1028) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 61. 1030 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1030) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Presunutý bod programu Presunutý bod programu 62. 1031 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zdenky Kramplovej a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1031) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 63. 1032 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1032) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poslanec M. Pado.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 64. 1034 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy Košútovej a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (tlač 1034) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 65. 1044 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1044) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 66. 1051 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. (tlač 1051) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poslanec D. Jarjabek.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 67. 943 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 943) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 68. 999 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 999) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 69. 1000 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky k zmenám Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1000) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 70. 1001 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1001) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 71. 1002 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1002) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 72. 1003 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1003) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 73. 1004 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1004) - druhé a tretie čítanie
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 74. 1006 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1006) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 75. 1007 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tlač 1007) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 76. 1056 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 1056) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 77. 1058 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 1058) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 78. 1075, 1128 Návrh záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2008 (tlač 1075). Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2008 (tlač 1128).
Návrh záverečného účtu uvedie minister financií Slovenskej republiky. Stanovisko uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 79. 1077 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947 Slovenskou republikou (tlač 1077) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 80. 1078 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981 Slovenskou republikou (tlač 1078) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 81. 1079 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969 Slovenskou republikou (tlač 1079) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 82. 1080 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971 Slovenskou republikou (tlač 1080) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 83. 1072 Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2008 (tlač 1072).
Správu uvedie generálny prokurátor Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania správy v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 84. 1063 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2008 (tlač 1063).
Návrh uvedie generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 85. 1024 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2008 (tlač 1024).
Správu uvedie predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Správu o výsledku prerokovania materiálu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 86. 1088 Správa o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2008 (tlač 1088).
Správu uvedie guvernér Národnej banky Slovenska.
Informáciu o prerokovaní správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu podá poverený člen výboru. (Bod sa prerokuje v piatok 26. júna 2009.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 87. 1082 Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2008 (tlač 1082).
Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 88. 1083 Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2008 (tlač 1083).
Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 89. 1069 Správa o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2008 (tlač 1069).
Správu uvedie predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 90. 1060 Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2008 (tlač 1060).
Správu uvedie predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Informáciu o prerokovaní správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 91. 980 Správa o stave ochrany osobných údajov 2007 - 2008 (tlač 980).
Správu uvedie predseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Informáciu o prerokovaní správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 92. 1129 Informácia o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 2008 (tlač 1129).

Informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 93. 1073 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2008 (tlač 1073).
Správu uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 94. 1099 Návrh na voľbu kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu (tlač 1099) - nová voľba. (Tajné hlasovanie.).
Návrh uvedie poverený člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerušené rokovanie o bode programu Prerušené rokovanie o bode programu 95. 1086 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1086) - nová voľba. (Tajné hlasovanie.).
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 96. Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

(Tajné hlasovanie o bode sa vykoná v stredu 17. júna 2009 po hlasovaní o 11.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 97. Návrh na zmeny v zložení výborov.

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 98. Správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2008 - neverejná časť schôdze. (Vyhradené.).
Správu podá minister obrany Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania správy v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva podá poverený člen výboru. (Bod sa prerokuje v piatok 19. júna 2009.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 99. 1015 Vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1015) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Bod sa prerokuje v piatok 19. júna 2009.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 100. 1106 Návrh na vyslanie strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane (tlač 1106).
Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Bod sa prerokuje v piatok 19. júna 2009.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 101. 1022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1022) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. (Bod sa prerokuje v piatok 19. júna 2009.)
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 102. 1101 Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní predseda vlády Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 103. 1108 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1108) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 104. 1131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1131) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 105. 1133 Vládny návrh zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1133) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 106. 1139 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1139).
Návrh vlády odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 107. 1140 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 108. 1140 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1140) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 109. 1143 Návrh na schválenie utvorenia poslaneckého klubu - Klub nezávislých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1143).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Hodina otázok.
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1065 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 30. apríla 2009 (tlač 1065).
(Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009 po Hodine otázok.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Interpelácie poslancov.
(Bod sa prerokuje vo štvrtok 25. júna 2009 po Hodine otázok.)

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.