Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o reforme súdnictva

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 271
Dátum doručenia: 1. 10. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (73 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (132 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (35 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (18 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (52 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (28 KB)
Návrh vyhlášky o odbornej justičnej stáži (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o odbornej justičnej stáži (20 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (16 KB)
Konsolidované znenie Zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (77 KB)
Konsolidované znenie Zákona Civilný sporový poriadok (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona Civilný sporový poriadok (117 KB)
Konsolidované znenie Zákona Správny súdny poriadok (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona Správny súdny poriadok (136 KB)
Konsolidované znenie Zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky (32 KB)
Konsolidované znenie Zákona o správe majetku štátu (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o správe majetku štátu (66 KB)
Konsolidované znenie Zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (112 KB)
Konsolidované znenie Zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (204 KB)
Konsolidované znenie Zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (136 KB)
Konsolidované znenie Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (73 KB)
Konsolidované znenie Zákona o prokuratúre (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o prokuratúre (72 KB)
Konsolidované znenie Zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (172 KB)
Konsolidované znenie Zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (276 KB)
Konsolidované znenie Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (370 KB)
Konsolidované znenie Zákona o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (32 KB)
Konsolidované znenie Zákona o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (66 KB)
Konsolidované znenie Zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (83 KB)
Konsolidované znenie Zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 428/2004 Z. z. a č. 757/2004 Z. z.) (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 428/2004 Z. z. a č. 757/2004 Z. z.) (24 KB)
Konsolidované znenie Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (81 KB)
Konsolidované znenie Zákona (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona (98 KB)
Konsolidované znenie Zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (48 KB)
Konsolidované znenie Zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (43 KB)
Konsolidované znenie Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (63 KB)
Konsolidované znenie Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (204 KB)
Konsolidované znenie Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (135 KB)
Konsolidované znenie Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (33 KB)
Konsolidované znenie Zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (175 KB)
Konsolidované znenie Zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (108 KB)
Konsolidované znenie Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (57 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 263 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 263 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 344 zo dňa 21. 10. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160344 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160344 (17 KB)

Rokovanie výborov

25. 11. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa ÚPV tlač 271 (Spoločná správa) Správa ÚPV tlač 271 (49 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 9. 12. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 12. 2020 Drdul, Dominik Detail návrhu 8 0271 Dominik Drdul3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Dominik Drdul3 II (114 KB)
03. 12. 2020 Drdul, Dominik Detail návrhu 8 0271 Dominik Drdul IInewnew (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Dominik Drdul IInewnew (127 KB)
04. 12. 2020 11:20 Baránik, Alojz Detail návrhu 8 0271 Alojz Baránik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Alojz Baránik II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 504 zo dňa 9. 12. 2020

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 12. 2020 11:37 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0271 Milan Vetrák2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Milan Vetrák2 II (19 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 12. 2020), číslo 423/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.