Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 917
Dátum doručenia: 25. 2. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (33 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (3,04 MB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (43 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (32 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (30 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (16 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 (12 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v zne (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v zne (17 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších pr (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších pr (24 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov (20 KB)
UZ - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže (117 KB)
UZ - Zákon o prokuratúre (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o prokuratúre (110 KB)
UZ - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (215 KB)
UZ - Zákon Správny súdny poriadok (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon Správny súdny poriadok (203 KB)
UZ - o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (72 KB)
UZ - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106 KB)
UZ -  Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (154 KB)
UZ - Zákono verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákono verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (346 KB)
UZ - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (68 KB)
UZ - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (154 KB)
UZ - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (424 KB)
UZ - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (132 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 943 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 943 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1313 zo dňa 16. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us601313 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601313 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

17. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa ÚPV tlač 917 (Spoločná správa) Správa ÚPV tlač 917 (31 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 27. 4. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 04. 2022 19:03 Luciak, Michal Detail návrhu 8 0917 Michal Luciak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0917 Michal Luciak II (104 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1402 zo dňa 27. 4. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 4. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 4. 2022), číslo 151/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.