Oznamovanie protispoločenskej činnosti Vytlačiť stránku / Print page

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a informácie o podávaní a vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorého predmetom je okrem iného i úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Na účely tohto zákona sa rozumie oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi a oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice.
Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle zákona určila osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa ako zodpovedná osoba, ktorou je Mgr. Martin Mucha, PhD.

Spôsoby podávania oznámení protispoločenskej činnosti:

 • elektronickou poštou na emailovú adresu: protispolocenskacinnost@nrsr.sk (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona)
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5972 2353
 • písomne na adresu:
 •          Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
           nám. Alexandra Dubčeka 1
           812 80 Bratislava,

           pričom na obálke je potrebné vyznačiť "OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI"
 • ústne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 09.30 hod. do 14.30 hod. (priestory v sídle Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, nám. A. Dubčeka 1, Bratislava).
 • Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení zákona, je povinná prijať a prostredníctvom zodpovednej osoby preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, ktorú lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie lehoty sa oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Pri preverovaní oznámení je povinnosťou zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.
  Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia a to do 10 dní od preverenia oznámenia.
  Podrobnejší postup Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje vnútroorganizačný predpis - Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Deň v parlamente

<- ->