Parlamentná tlač 917 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 917
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 25. 2. 2022
Názov Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (33 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (3,04 MB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (43 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (32 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (30 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (16 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 (12 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v zne (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v zne (17 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších pr (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších pr (24 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov (20 KB)
UZ - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže (117 KB)
UZ - Zákon o prokuratúre (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o prokuratúre (110 KB)
UZ - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (215 KB)
UZ - Zákon Správny súdny poriadok (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon Správny súdny poriadok (203 KB)
UZ - o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (72 KB)
UZ - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106 KB)
UZ -  Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (154 KB)
UZ - Zákono verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákono verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (346 KB)
UZ - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (68 KB)
UZ - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (154 KB)
UZ - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (424 KB)
UZ - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) UZ - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (132 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.