Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ Vytlačiť stránku / Print page

Udalosť Predsedníctva SR v Rade EÚ
Dátum: 23. 4. 2017 - 24. 4. 2017 
Miesto konania: budova Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu 

Táto konferencia združuje predsedov parlamentov členských štátov EÚ a predsedu Európskeho parlamentu. Predsedovia parlamentov kandidátskych štátov sú taktiež prizývaní ako pozorovatelia.

Reprezentuje orgán, ktorý de facto preberá vedúcu úlohu v medziparlamentných vzťahoch, na základe Článku 9 Protokolu (číslo 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Lisabonskej zmluve, ktorý stanovuje: „Európsky parlament a národné parlamenty [...] spoločne určujú organizáciu a rozvoj efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie“.

Konferencia sa schádza každý rok na jar v štáte, ktorý predsedal v Rade EÚ počas druhého polroka predchádzajúceho roka.

V apríli 2012 počas stretnutia vo Varšave sa konferencia predsedov parlamentov EÚ uzniesla na zriadení Medziparlamentnej konferencie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. V apríli 2013 počas zasadnutia v Nikózii prijala konferencia rámec pre novú medziparlamentnú konferenciu podľa článku 13 Zmluvy o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii.

Hlavným zámerom tejto konferencie je výmena názorov, informácií a skúseností v tematických oblastiach súvisiacich s úlohou parlamentov a plnohodnotným výkonom parlamentných funkcií. Ďalším cieľom je taktiež podpora výskumnej činnosti a spoločný postup v kontexte spôsobov a nástrojov medziparlamentnej spolupráce.

Jedným z týchto nástrojov je Platforma pre medziparlamentnú výmenu informácií v EÚ (IPEX), ktorá bola založená na základe odporúčaní a dohôd dosiahnutých na konferenciách v Ríme a Haagu v rokoch 2000 a 2004. Každoročne stanovuje táto konferencia základné ciele a zameranie činnosti IPEX.

Deň v parlamente

<- ->