Neschválené návrhy zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákonaČPTDátum doručeniaDôvod
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 157 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 158 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov 161 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 163 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie 164 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 165 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ, Lucie PLAVÁKOVEJ a Branislava VANČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 166 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Štefana KIŠŠA, Jána HARGAŠA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 167 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KIŠŠA, Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Jána HARGAŠA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 168 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HARGAŠA, Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Štefana KIŠSA a Dariny LUŠČÍKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 169 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dariny LUŠČÍKOVEJ, Michala TRUBANA, Ivana ŠTEFUNKA, Štefana KIŠŠA a Jána HARGAŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 170 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 171 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Vladimíra LEDECKÉHO a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 173 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Beáty JURÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ a Michala ŠIMEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 177 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ, Dany KLEINERT a Mareka LACKOVIČA na vydanie zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa 178 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ, Dany KLEINERT a Mareka LACKOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 179 12. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Martiny HOLEČKOVEJ a Andrey TURČANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov 149 11. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Martiny HOLEČKOVEJ a Andrey TURČANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 150 11. 1. 2024NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činitel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Igor Matovič oznámil listom z 19. decembra 2023 späťvzatie svojho návrhu zákona.) 122 18. 12. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (Navrhovateľ vzal listom z 21. februára 2024 svoj návrh zákona späť.) 111 6. 12. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava VANČA, Lucie PLAVÁKOVEJ a Zuzany ŠTEVULOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 113 6. 12. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Oskara DVOŘÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 114 6. 12. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Oskara DVOŘÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 115 6. 12. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 58 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie KOLÍKOVEJ, Juraja KRÚPU, Branislava GRÖHLlNGA a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 59 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 61 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 62 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 63 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Lukáša BUŽA, Anežky ŠKOPOVEJ a Viliama TANKÓA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 71 20. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 16. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ, Richarda VAŠEČKU a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (Navrhovatelia vzali listom z 10. januára 2024 svoj návrh zákona späť.) 47 16. 11. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 48 16. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MAŽGÚTA a Erika KALlŇÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 15. februára 2024 svoj návrh zákona späť.) 57 16. 11. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Vladimíra LEDECKÉHO a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 18. decembra 2023 svoj návrh zákona späť.) 39 15. 11. 2023NZ vzal navrhovateľ späť
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ a Vladimíra LEDECKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 40 15. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vznení neskorších predpisov 38 13. 11. 2023NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026) - (Vláda SR svojim uznesením č. 712 z 12. decembra 2023 vzala svoj návrh späť.) 18 13. 10. 2023NZ vzal navrhovateľ späť

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.