Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu bol ako orgán zriadený ústavným zákonom č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.5.2006. Tento ústavný zákon upravuje zriadenie, zloženie, rokovanie, rozsah činnosti a postup výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Na zriaďovanie a rokovanie výboru, ak v ústavnom zákone nie je ustanovené inak, sa ustanovenia o rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vzťahujú primerane.

Výbor tvorí 11 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane predsedu, ktorých volí Národná rada Slovenskej republiky na základe pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán alebo politických hnutí zvolených v parlamentných voľbách. Rokovanie výboru je neverejné, zúčastňujú sa na ňom členovia výboru a ďalšie osoby len so súhlasom výboru.

Výbor preskúmava odvolaním napadnuté rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu vydané podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“),

a) o ukončení bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby podľa § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.,
b) o zrušení platnosti osvedčenia podľa § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.,
c) o ukončení bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 50 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.,
d) o zrušení platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z.,
e) o nevydaní certifikátu o bezpečnostnej previerke podľa § 60 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z.

Výbor rozhoduje i v sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby medzi Vojenským spravodajstvom a Národným bezpečnostným úradom podľa § 30 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z..

Konanie výboru sa začína doručením odvolania, stanoviska k podanému odvolaniu a ostatného spisového materiálu, ktorý sa týka napadnutého rozhodnutia. Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak sú na to dôvody, výbor napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti Národnému bezpečnostnému úradu na nové rozhodnutie; inak odvolanie zamietne. Rozhodnutie výboru je preskúmateľné Najvyšším súdom Slovenskej republiky.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1225, 5972 1349
Email: vprnbu@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Nemky, Martin
Nemky, Martin (SMER - SD) predseda
Drábiková, Lucia
Drábiková, Lucia (OĽANO) podpredsedníčka
Potocký, Milan
Potocký, Milan (OĽANO) podpredseda
Kolíková, Mária
Kolíková, Mária (SaS) členka
Ňarjaš, Erik
Ňarjaš, Erik (OĽANO) člen
Svrček, Miloš
Svrček, Miloš (SME RODINA) člen
Vaľová, Jana
Vaľová, Jana (SMER - SD) členka
Liba, Peter
Liba, Peter (OĽANO) overovateľ
Takáč, Richard
Takáč, Richard (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.