Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokúva návrhy zákonov a ďalšie dokumenty, ktoré posudzuje najmä z hľadiska plnenia zámerov hospodárskej politiky vlády Slovenskej republiky, legislatívnej podpory vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia, rastu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podpory investičnej činnosti.

Výbor zastrešuje tri sektory národného hospodárstva Slovenskej republiky. Primárny sektor tvorený odvetviami, ktoré produkujú základné suroviny a materiály, sekundárny sektor, do ktorého patrí spracovateľský priemysel a stavebníctvo, terciárny sektor služieb (obchod, doprava, výstavba, telekomunikácie, cestovný ruch atď.) a vybrané problémy rozvoja vedy a techniky, ktoré patria do kompetencií rezortov riadiacich tieto sektory. Do pôsobnosti výboru spadá aj legislatíva týkajúca sa hospodárskej súťaže, priemyselného vlastníctva, normalizácie, metrológie a skúšobníctva, verejného obstarávania, regulácie v sieťových odvetviach a regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.

V rámci kontrolnej pôsobnosti výbor prerokúva Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach) a Správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výbor sa ďalej podieľa na kreovaní týchto orgánov a ich funkcionárov:

  • členov Rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach),
  • predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (zákon č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podľa § 61 rokovacieho poriadku výbor zriadil štyri komisie ako svoje poradné orgány na konzultovanie otázok a na prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do jeho pôsobnosti: Komisiu pre energetiku, Komisiu pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, Komisiu pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikateľov a živnostníkov a Komisiu pre technologický rozvoj a inovácie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1480
Email: vhz@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Kremský, Peter
Kremský, Peter (OĽANO) predseda
Sulanová, Magdaléna
Sulanová, Magdaléna (-) podpredsedníčka
Galek, Karol
Galek, Karol (SaS) člen
Krajčír, Ľuboš
Krajčír, Ľuboš (SME RODINA) člen
Krupa, Peter
Krupa, Peter (-) člen
Kuriak, Milan
Kuriak, Milan (OĽANO) člen
Puci, Róbert
Puci, Róbert (-) člen
Vons, Peter
Vons, Peter (OĽANO) člen
Žiga, Peter
Žiga, Peter (-) člen
Kondrót, Maroš
Kondrót, Maroš (SMER - SD) overovateľ
Liba, Peter
Liba, Peter (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.