Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO203786
ID oznámenia: 
15837
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JAROSLAV IVANČO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SENIOR DOM SVIDA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVIDNÍK; číslo LV: 1261; podiel: 1/1
DOM - REKREAČNÝ A ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KRAJNÉ ČIERNO; číslo LV: 109; podiel: 1/1
BYT A GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4577; podiel: 1/1
BYT A GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4346; podiel: BSM
PARCELA C; kat. územie SVIDNÍK; číslo LV: 2176; podiel: 2/4
PARCELA C; kat. územie SVIDNÍK; číslo LV: 2082; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie SVIDNÍK; číslo LV: 2082; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK E; kat. územie RAKOVČÍK; číslo LV: 273; podiel: 1/150
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKOVČÍK; číslo LV: 281; podiel: 1/150
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY NA OSOBNÝCH ÚČTOCH, PODIELOVÝCH FONDOCH A ŽIVOTNOM POISTENÍ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->