Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B162105
ID oznámenia: 
15521
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ZUZANA ZIMENOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 200 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM + ZASTAVANÉ PLOCHY + NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN - BUČUHÁZA; číslo LV: 109; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM + ZASTAVANÉ PLOCHY + NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN - BUČUHÁZA; číslo LV: 901; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie ŠAMORÍN - BUČUHÁZA; číslo LV: 901; podiel: 1/2
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BREZOVÁ POD BBADLOM; číslo LV: 3213; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BBADLOM; číslo LV: 3224; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BBADLOM; číslo LV: 3224; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 3227; podiel: 2/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 4838; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5327; podiel: 4/90
ZÁHRADY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
ZÁHRADY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 5505; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6078; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6079; podiel: 2/10
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6080; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6080; podiel: 2/10
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6359; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6542; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6543; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6542; podiel: 2/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BREZOVÁ POD BRADLOM; číslo LV: 6544; podiel: 2/10
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 1897; podiel: 6/96
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3803; podiel: 2/10
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3804; podiel: 1/10
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3919; podiel: 48/1500
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3920; podiel: 48/1500
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 4062; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 4062; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 4078; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 4078; podiel: 2/6
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3804; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VARÍN; číslo LV: 3974; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
LEASING MOTOROVÉHO VOZIDLA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 09. 2018
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 09. 07. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->