Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
I202330
ID oznámenia: 
15899
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ZUZANA STAVROVSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA OBČIANSKEHO ZDRUŽENÍA
(ZDRUŽENÍE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDV0RIE; kat. územie MALÁ PAKA; číslo LV: 34; podiel: 1/1
LETNÁ KUCHYŇA ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORIE; kat. územie MALÁ PAKA; číslo LV: 34; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MALÁ PAKA; číslo LV: 34; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MALÁ PAKA; číslo LV: 34; podiel: 1/1
ZÁHRADNÁ CHATA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1398; podiel: 1/9
ZÁHRADA + ZÁHRADA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1398; podiel: 1/9
ZÁHRADA; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2455; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 12. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->