Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
A192285
ID oznámenia: 
28217
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ZUZANA ČAPUTOVÁ
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
prezident Slovenskej republiky
príjmy za rok 2022: 
159313 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 11494; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 10427; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 11494; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 11494; podiel: 100%
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 10427; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 10427; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 10427; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2015, podiel: 100 %
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER NA BYT, podiel: 100%, dátum vzniku: 14. 03. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER NA CHATU, podiel: 100%, dátum vzniku: 23. 05. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->