Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202857
ID oznámenia: 
17082
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. ZOLTÁN DANCZI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 3410; podiel: 1/10
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 12588; podiel: 1/1
DVOR; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 12589; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODIN; číslo LV: 1822; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 3365; podiel: 1/11280
POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 3368; podiel: 1/5
POZEMKY; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 1819; podiel: 2/20
POZEMKY; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 1820; podiel: 98/3920
POZEMKY; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 1821; podiel: 4/80
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 3465; podiel: 1/11280
BYT; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 8264; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie NEMECKY SVODÍN; číslo LV: 3422; podiel: 1/10
GARÁŽ + POZEMOK; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 7535; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 12589; podiel: 1/2 BSM
DOM, RODINNÝ DOM + POZEMKY; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 12587; podiel: 1/1 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 2689; podiel: 11/22320
POZEMKY; kat. územie MAĎARSKÝ SVODÍN; číslo LV: 1936; podiel: 1/5
POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 1817; podiel: 1/10
POZEMOK; kat. územie NEMECKÝ SVODÍN; číslo LV: 1818; podiel: 1/20
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2015, podiel: 1/1 BSM
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKE, podiel: 1/1 BSM
ÚČTY V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 04. 2013
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 04. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->