Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203472
ID oznámenia: 
15539
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ZOLTÁN BARCZI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2571; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2571; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2571; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2541; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2572; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 2572; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 3597; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 3597; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie DIAKOVCE; číslo LV: 3597; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->