Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202387
ID oznámenia: 
15231
titul, meno, priezvisko: 
Ing. arch. ZITA PLEŠTINSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(MASĽUBOVNIANSKO N.O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
PREDSEDA
(ZDRUŽENIE HOSAŠ N. O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
PREDSEDA
(ZDRUŽENIE ĽUBOVNIANKA)
požitky: BEZ PRÍJMU
STAROSTKA
(OBEC CHMEĽNICA)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
POSLANKYŇA
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE (MINIMÁLNA MZDA)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N. O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTOVÝ DOM ; kat. územie NITRA; číslo LV: 3995; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NITRA; číslo LV: 5510; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ RIPŇANY; číslo LV: 1511; podiel: 1/6
ZÁHRADY; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7557; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 7585; podiel: 1/67
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KRŠKANY; číslo LV: 8079; podiel: 1/67
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÝ VKLAD V BANKE, podiel: 1/2
PEŇAŽNY VKLAD V BANKE, podiel: 1/1
PEŇAŽNÝ VKLAD V BANKE, podiel: 1/1
PEŇAŽNÝ VKLAD V BANKE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->