Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161940
ID oznámenia: 
15449
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. ŠTEFAN ZELNÍK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
34847 € (z výkonu verejnej funkcie), 159623 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽILPO, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA KOMISIE PRE ZDRAVOTNÍCTVO
(VÚC)
požitky: MESAČNÁ ODMENA
POSLANEC VÚC
(VÚC ŽILINA)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 7573; podiel: 50%
BYT; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5144; podiel: 50%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4266; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 70%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 40%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 33%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 20%
ÚSPORY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->