Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203506
ID oznámenia: 
16230
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VOJTĚCH KUPKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA LUČENEC AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA LUČENEC, a.s.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 1319; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 1319; podiel: BSM
DOM; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 1319; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RIMAVSKA SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
RODINNY DOM; kat. územie RIMAVSKA SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 4308; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
PEŇAŽNÉ ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: BSM
DLHOPISOVÝ PODIELOVÝ FOND, podiel: BSM
PROSTRIEDKY V DÔCHODKOVOM FONDE
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ USPORY V BANKÁCH, podiel: BSM
DLHOPISOVÝ PODIELOVÝ FOND, podiel: BSM
PROSTRIEDKY V DÔCHODKOVOM FONDE, podiel: VÝLUČNÉ VLASTNÍCTVO
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 28. 05. 2001
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->