Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
J131771
ID oznámenia: 
16465
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR TÓTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
50479 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TERASA; číslo LV: 11007; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie TERASA; číslo LV: 11007; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie STARÁ VODA; číslo LV: 166; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÁ VODA; číslo LV: 166; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ VODA; číslo LV: 166; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie GELNICA; číslo LV: 1820; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2013, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 06. 09. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->