Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203115
ID oznámenia: 
16552
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR HUSÁRČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROFESORA MATULAYA KREMNICA )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROFESORA MATULAYA KREMNICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5079; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5079; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŠPANIA DOLINA; číslo LV: 543,552; podiel: 1/2
ROZOSTAVANÁ STAVBA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 8080, 5307; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 355; podiel: 1/6
BYT, BYT, INÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR, INÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3735; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3735; podiel: 1/96
GARÁŽ; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3735; podiel: 1/96
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1784; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: 1/1
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->