Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
N141778
ID oznámenia: 
15286
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR DVOŘÁČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
príjmy za rok 2019: 
48000 € (z výkonu verejnej funkcie), 125794 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RADY
(RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ)
požitky:
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(FOND OCHRANY VKLADOV)
požitky: MESAČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 3606; podiel: BSM
RODINNÝ DOM, ZÁHRADNÁ CHATA, ZÁHRADA; kat. územie STÚPAVA; číslo LV: 429; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STÚPAVA; číslo LV: 1723; podiel: BSM
BYT; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 730; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 2813; podiel: 25 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 2814; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE, podiel: BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2010, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKÁCH, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->