Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203287
ID oznámenia: 
16949
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. VLADIMÍR CIPCIAR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY ŽALOBCA
(EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÝ POZEMOK; kat. územie BREZNO; číslo LV: 4681; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM, ZÁHRADNÝ DOMČEK, POZEMOK; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 575; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA 2; číslo LV: 6418; podiel: 1/1 BSM
BUNGALOV, ZASTAVANÝ POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÁ ONDRÁŠOVÁ; číslo LV: 5762; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1 BSM
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, OBRAZY, HODINY, podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 08. 10. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA , rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->