Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202380
ID oznámenia: 
15235
titul, meno, priezvisko: 
VILIAM ZAHORČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
56624 € (z výkonu verejnej funkcie), 5984 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FIN.M.O.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK, VODNÉ PLOCHY; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 559; podiel: 1260/114240
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 576; podiel: 1260/114240
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 424; podiel: 32/128
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 520; podiel: 768/3456
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 557; podiel: 12/460
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 558; podiel: 12/460
GARÁŽ; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 8945; podiel: 1/1
BYT V BYTOVOM DOME ; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 7090; podiel: 50%
POZEMOK; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 8945; podiel: 50%
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 415; podiel: 768/3456
BYT V OBYTNOM DOME ; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 7090; podiel: 50%
POZEMOK 4645/82; kat. územie MICHALOVCE; číslo LV: 8945; podiel: 50%
POZEMOK-ORNÁ PÔDA P.Č. 176; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 415; podiel: 768/3456
POZEMOK-TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY A VODNÉ PLOCHY; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 581; podiel: 12/460
POZEMOK-LESNÉ PLOCHY; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 469; podiel: 320/12630
POZEMOK-VINICE; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 491; podiel: 80/720
POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 512; podiel: 12/460
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 460; podiel: 1/24
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 506; podiel: 32/128
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 467; podiel: 21/1110
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 510; podiel: 1260/114240
POZEMOK-TRVALÉ TRÁVNATÉ PLOCHY; kat. územie KUSÍN; číslo LV: 511; podiel: 1260/114240
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 27. 11. 2017
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->