Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G192308
ID oznámenia: 
15864
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. VILIAM POHANČENÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 53292 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA RODINNÝ DOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4974, 5371; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 907; podiel: 67/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2794; podiel: 1/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAČA; číslo LV: 4736; podiel: 1/1
TRVALÝ PRÁVNY PORAST; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 2622; podiel: 1/3
ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA, RODINNÝ DOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 663; podiel: 7/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 24. 05. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->