Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO203899
ID oznámenia: 
17473
titul, meno, priezvisko: 
Bc. VERONIKA GMITERKO, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SR)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA POZEMKOCH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4577; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4577; podiel: 1/213
STAVBA - INÁ BUDOVA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 1658; podiel: 1/1
POZEMKY (ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁVORIE); kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 1658; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 15. 11. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY OD RODIČOV

Deň v parlamente

<- ->