Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
W162053
ID oznámenia: 
15679
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUBOMÍR VÁŽNY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 7299 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
ZÁHRADA; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie KOSTIVIARSKA; číslo LV: 869; podiel: 50 %
ZÁHRADA; kat. územie ŠPANIA DOLINA; číslo LV: 172; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 77; podiel: 50 %
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 77; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 77; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: BEZ LV; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2010, podiel: 50%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2019, podiel: 50%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, INTERIÉR, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, BANKOVÉ ÚSPORY, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, AKCIE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->