Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203236
ID oznámenia: 
18189
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV VAŠKOVIČ, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ŠTADIÓN, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(SLOVENSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, A.S.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(BENSON ADVISORY GROUP)
KONATEĽ
(JUŽNÁ BRÁNA S.R.O.)
KONATEĽ
(BS DEVELOP, S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(QUADRICA PRIVATE EQUITY)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie 871 7996 ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3523; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie 871796 ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3523; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie 871 796 ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3523; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MB , rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->