Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203057
ID oznámenia: 
16988
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TIBOR TÓTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
49592 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO VRÁBLE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(ZÁUJMOVO REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ MOCHOVCE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VRÁBLE; číslo LV: 4568; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie VRÁBLE; číslo LV: 1293; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VRÁBLE; číslo LV: 4481; podiel: 1/102
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠAHY; číslo LV: 2828; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠAHY; číslo LV: 2828; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DDS III. PILIER, podiel: 1/1
ÚČET V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE NA KÚPU BYTU, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie VRÁBLE, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->