Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214219
ID oznámenia: 
18827
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. TOMÁŠ SIEBER, MPH
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA, RUŽOMBEROK)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(TERSSONIAS SPOL. S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ STREDA; číslo LV: 3241; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ STREDA; číslo LV: 4102; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ STREDA; číslo LV: 4161; podiel: 1/4
STAVBY; kat. územie KOŠICE GRUNT; číslo LV: 2205; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE GRUNT; číslo LV: 2205; podiel: 3664/10000
GARÁŽ; kat. územie KOŠICE GRUNT; číslo LV: 2149; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOŠICE GRUNT; číslo LV: 2149; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->