Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZN202328
ID oznámenia: 
16489
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ MOSNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie KOŠICE KRÁSNA; číslo LV: 3390; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ TRNOVEC; číslo LV: 1314; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PLOSKÉ; číslo LV: 1276; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PLOSKÉ; číslo LV: 1852; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PLOSKÉ; číslo LV: 1684; podiel: 1/5
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie PLOSKÉ; číslo LV: 598; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: CHEVROLET, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
ŠPERKA A INVESTIČNÉ DRAHÉ KOVY, podiel: 1/2
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, PODIELOVÉ FONDY, podiel: 1/2
ŽIVOTNÁ POISTKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER NA KÚPU AUTA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->