Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD182244
ID oznámenia: 
16352
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ KLOUČEK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P., ULIČ)
príjmy za rok 2019: 
68171 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Š.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIEE; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SMOLNÍK; číslo LV: 666; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7710; podiel: 1/1
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7710; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7543; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 06. 02. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->