Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202948
ID oznámenia: 
16558
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ ALSCHER, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie NIVY; číslo LV: 3716; podiel: 50%
BYT; kat. územie 804271 NIVY; číslo LV: 2776; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 2494; podiel: 100%
POZEMKY; kat. územie ŽABOKREKY; číslo LV: 1520; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA UMELECKÝCH DIEL, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKY OBCHODNÝM SPOLOČNOSTIAM, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 04. 2017
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 15. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NÁJOM VOZIDLA, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->