Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203410
ID oznámenia: 
15564
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. TIBOR ZÁBORSKÝ, PhD., MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V MARTINE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE/ÚVÄZOK-VÝUKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PRÍBOVCE; číslo LV: 255; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie PRÍBOVCE; číslo LV: 307; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRÍBOVCE; číslo LV: 693; podiel: 4/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRÍBOVCE; číslo LV: 762; podiel: 2/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRÍBOVCE; číslo LV: 765; podiel: 29/6840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 691; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 742; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 745; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 747; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 748; podiel: 40/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 752; podiel: 8/72
ORNÁ PÓDA; kat. územie TREBOSTOVO; číslo LV: 754; podiel: 7/3420
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1035; podiel: 4/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1036; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1037; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1038; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1052; podiel: 4/108
LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1053; podiel: 4/108
VODNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1136; podiel: 1/36
ZÁHRADA, OSTATNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1160; podiel: 1/3
VÓDNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1242; podiel: 29/6840
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 13; podiel: 7/3420
TRVALY TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1312; podiel: 2/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1376; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1379; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1382; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1383; podiel: 40/2400
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1431; podiel: 1/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1462; podiel: 5/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1485; podiel: 1/72
VODNÁ PLOCHA, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1491; podiel: 5/360
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1515; podiel: 2/27
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1516; podiel: 2/27
ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1551; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1578; podiel: 4/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1580; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1587; podiel: 1/72
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1598; podiel: 2/54
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1599; podiel: 2/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 16; podiel: 5/360
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1632; podiel: 40/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1634; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 1446; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 218; podiel: 4/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 235; podiel: 1/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 246; podiel: 2/60
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 251; podiel: 1/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 261; podiel: 5/360
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 28; podiel: 1/72
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 295; podiel: 5/54
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 30; podiel: 1/384
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 32; podiel: 29/6840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 336; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 337; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 338; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 339; podiel: 1/60 DUPLICITNÝ
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 371; podiel: 4/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 376; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 441; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 444; podiel: 4/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 445; podiel: 2/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 447; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 448; podiel: 4/720
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 449; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 45; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 450; podiel: 8/90
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 451; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 452; podiel: 8/72
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 454; podiel: 3/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 455; podiel: 4/576
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÝVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 457; podiel: 4/36
ORNÁ PÔDA LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 462; podiel: 8/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 464; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 465; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 466; podiel: 14/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 467; podiel: 28/192
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 469; podiel: 1/21
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 471; podiel: 1/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 472; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 473; podiel: 4/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 475; podiel: 4/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 476; podiel: 4/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 477; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 479; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 480; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 561; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 567; podiel: 5/360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 616; podiel: 4/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 626; podiel: 1/24
ZÁHRADA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 627; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 640; podiel: 29/6840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 762; podiel: 1/18
LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE, OSTATNÁ; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 772; podiel: 29/6840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 793; podiel: 29/6840
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 851; podiel: 29/6840
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 909; podiel: 159/13700
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 987; podiel: 1/60
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie TRNOVO; číslo LV: 994; podiel: 1/60
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->