Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZA203907
ID oznámenia: 
15848
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. SZABOLCS HODOSY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(HFI S.R.O.)
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
(JUDr. SZABOLCS HODOSY - SHR)
KONATEĽ
(GASTRO DS,A.S.)
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(DAC ARÉNA, A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MSZ,PREDSEDA FINANČNEJ KOMISIE,ČLEN MANDÁTOVEJ KOMISIE
(MESTO DUNAJSKÁ STREDA)
požitky: ODMENA POSLANCA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME + PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 6980; podiel: 1/1,783/10000
GARÁŽ V BYTOVOM DOME + PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 6980; podiel: 1/1,103/10000
RODINNÝ DOM,GARÁŽ, POZEMKY; kat. územie BANSKÁ ŠTIAVNICA; číslo LV: 745; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 690; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 699; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 798; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,VINICA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 813; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 826; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 843; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 850; podiel: 4/33
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 864; podiel: 1/14
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA,ZASTAVANÝ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 927; podiel: 1 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 936; podiel: 3/8
ZÁHRADA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 972; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1052; podiel: 7/20
ORNÁ PÔDA,OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1055; podiel: 11/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1363; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1459; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1460; podiel: 4/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1461; podiel: 1/10
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1500; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA,ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1506; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA, KRAVÍN; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1508; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1509; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1747; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1749; podiel: 1/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1811; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1842; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1881; podiel: 11/21
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1885; podiel: 7/48
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1886; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1922; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1943; podiel: 1/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1958; podiel: 30/439
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 1964; podiel: 181/578
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2127; podiel: 1 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2214; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2290; podiel: 1/1
ORNÁ PÓDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2432; podiel: 1 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2624; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2633; podiel: 37/286
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2635; podiel: 150/503
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2651; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2655; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2659; podiel: 23/278
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2661; podiel: 99/194
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2662; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2663; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2692; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2696; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2786; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 2800; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 971; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 195; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 676; podiel: 1/7
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 689; podiel: 1/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 690; podiel: 1/47
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 691; podiel: 4/45
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 695; podiel: 7/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 719; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 782; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 795; podiel: 5/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 810; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA,ORNÁ PÔDA,ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 856; podiel: 31/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 857; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 883; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 890; podiel: 23/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 891; podiel: 25/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 892; podiel: 19/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 905; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 906; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 918; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 920; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 931; podiel: 7/270
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 932; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 933; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 934; podiel: 1/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 940; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 945; podiel: 3/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 947; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 956; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 963; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 968; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 969; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 970; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1000; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1022; podiel: 5/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1023; podiel: 3/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1024; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1028; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1029; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1048; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1058; podiel: 1/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1082; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1097; podiel: 13/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1145; podiel: 1/48
LESNÝ POZEMOK,ORNÁ PÔDA TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1146; podiel: 1/30
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1277; podiel: 1/6
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1305; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1351; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1360; podiel: 1/70
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1397; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1415; podiel: 1/10
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1420; podiel: 2/27
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1421; podiel: 2/27
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1426; podiel: 1 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1483; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1484; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1501; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1502; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1503; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1504; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1505; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1506; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1507; podiel: 3/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1508; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1509; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1510; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA,VODNÁ PLOCHA,TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1539; podiel: 1/4
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1541; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA,LESNÝ POZEMOK,TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1640; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1743; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, VODNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1760; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1762; podiel: 1 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1809; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1847; podiel: 2/27
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1848; podiel: 2/27
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1909; podiel: 31/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1915; podiel: 7/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1916; podiel: 2/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1955; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1956; podiel: 1 %
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ORECHOVÁ POTÔŇ; číslo LV: 1530; podiel: 11/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ POTÔŇ; číslo LV: 1059; podiel: 25/48
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ POTÔŇ; číslo LV: 1060; podiel: 7/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ POTÔŇ; číslo LV: 1164; podiel: 7/72
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ POTÔŇ; číslo LV: 1181; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORST; kat. územie DOLNÁ POTÔŇ; číslo LV: 1246; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ŠORIAKOŠ; číslo LV: 682; podiel: 1 %
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ŠORIAKOŠ; číslo LV: 690; podiel: 7/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie HEĎBENEÉTE; číslo LV: 877; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HEĎBENEÉTE; číslo LV: 878; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie HEĎBENEÉTE; číslo LV: 879; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HEĎBENEÉTE; číslo LV: 880; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TÖBÖRÉTE; číslo LV: 833; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TÖBÖRÉTE; číslo LV: 837; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie TÖBÖRÉTE; číslo LV: 850; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TÖBÖRÉTE; číslo LV: 851; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3453; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3507; podiel: 3/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3523; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3524; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3525; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3617; podiel: 1/18
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3920; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3925; podiel: 1 %
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 3931; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 4147; podiel: 1/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 4148; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MALÉ BLAHOVO; číslo LV: 4166; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1204; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1528; podiel: 61/420
ORNÁ PÔDA; kat. územie MLIEČNO; číslo LV: 1529; podiel: 61/420
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÝ MEDER; číslo LV: 5324; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÝ MEDER; číslo LV: 5325; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÝ MEDER; číslo LV: 5357; podiel: 1/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÝ MEDER; číslo LV: 5358; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÝ ŠTÁL; číslo LV: 3240; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 04. 2012
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 08. 10. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->