Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161903
ID oznámenia: 
15403
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. ALAN SUCHÁNEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36933 € (z výkonu verejnej funkcie), 29231 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SÚDNY ZNALEC
(MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC VÚC
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, DVOJGARÁŽ; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 3298; podiel: 9/10
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 3298; podiel: 9/10
ZÁHRADY; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 3298; podiel: 9/10
ZÁHRADY; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2905; podiel: 5/90
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3596; podiel: 20/180
ZÁHRADY; kat. územie BOHUNICE; číslo LV: 1910, 1907; podiel: 1/55, 1/55
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANCIE NA ÚČTE V BANKE, podiel: 100%
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->