Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202535
ID oznámenia: 
16246
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ŠTEFAN STRAKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
29291 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, OSTATNÁ PLOCHA, RODINNÝ DOM; kat. územie ĎURĎOŠ; číslo LV: 33; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA A HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie ĎURĎOŠ; číslo LV: 354; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ĎURĎOŠ; číslo LV: 20; podiel: 8/240
LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ĎURĎOŠ; číslo LV: 21; podiel: 16/160
ORNÁ PÔDA; kat. územie ĎURĎOŠ; číslo LV: 24; podiel: 4/120
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST ; kat. územie HANUŠOVCE NAD TOPĽOU; číslo LV: 742; podiel: 4/25
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HANUŠOVCE NAD TOPĽOU; číslo LV: 674; podiel: 2/25
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie HANUŠOVCE NAD TOPĽOU; číslo LV: 1033; podiel: 1/25
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VLAČA; číslo LV: 222; podiel: 2/15
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->