Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203331
ID oznámenia: 
16941
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ŠTEFAN KAPUSTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSAKÁ ENERGETIKA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TEPLÁREŇ A.S V SKRATKE TEKO, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM 1/1
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM 1/1
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM 1/1
BYT; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM
BYT; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM
SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA PRI BYTOVOM DOME; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: 4% - BSM
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM 1/1
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: BSM 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA POD BYTOVOU BUDOVOU; kat. územie 881317 SKLADNÁ; číslo LV: 11512; podiel: 4% - BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
ŠPERKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
ÚČTY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 07. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 09. 04. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->