Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD172178
ID oznámenia: 
16624
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. STANISLAV SZABO, PhD. MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (LETISKO KOŠICE-AIRPORT, A.S. KOŠICE)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR Š.P. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
10494 € (z výkonu verejnej funkcie), 97654 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYŠNÝ ČAJ; číslo LV: 639; podiel: 1/640
TRVALO TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÝ ČAJ; číslo LV: 228,229; podiel: 19/11520
TRVALO TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie VYŠNÝ ČAJ; číslo LV: 231; podiel: 1/384
ORNÁ PÔDA; kat. územie RUSKOV; číslo LV: 942; podiel: 1/14
ORNÁ PÔDA; kat. územie RUSKOV; číslo LV: 961; podiel: 4/384
TRVALO TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie RUSKOV; číslo LV: 957; podiel: 2/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: 50%
VKLADY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2014, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY NA BANKOVÝCH UČTOCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 22. 10. 2019
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 22. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->