Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203139
ID oznámenia: 
15443
titul, meno, priezvisko: 
Ing. STANISLAV ŠKORŇA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MARTIN; číslo LV: 3723; podiel: 6/30
RODINNÝ DOM A GARÁŽ; kat. územie MARTIN; číslo LV: 4081; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MARTIN; číslo LV: 4081; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK SENNÍK; kat. územie MOŠOVCE; číslo LV: 909; podiel: 1458/455120
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MOŠOVCE; číslo LV: 1017; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MAKOV; číslo LV: 10095; podiel: 1/192
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MAKOV; číslo LV: 10089; podiel: 61/448
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MAKOV; číslo LV: 9453; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MAKOV; číslo LV: 644; podiel: 1/32
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie MAKOV; číslo LV: 645; podiel: 1/4
ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie MAKOV; číslo LV: 1030; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MAKOV; číslo LV: 10089; podiel: 51/448
VODNÁ PLOCHA; kat. územie MAKOV; číslo LV: 9002; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie MAKOV; číslo LV: 9002; podiel: 1/8
DOM; kat. územie MAKOV; číslo LV: 985; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->