Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203162
ID oznámenia: 
16289
titul, meno, priezvisko: 
Ing. STANISLAV MOLNÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA IV.; číslo LV: 3381; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA IV.; číslo LV: 3381; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL OBCHODNÝ V S.R.O., podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 100%
PODIEL AKCÍÍ V A.S., podiel: 100%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V PENZIJNOM FONDE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
LEASING, podiel: 100%, dátum vzniku: 02. 04. 2017
LEASING, podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie PETRŽALKA, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: PRENÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->