Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161972
ID oznámenia: 
15398
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. STANISLAV MIZÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 87; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 89; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 128; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 155/1; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 155/2; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 225; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 268; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 441; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 76; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, PARCELA 37/1; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 98; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, PARCELA 147/1; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 136; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, PARCELA 147/2; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 136; podiel: 1/8
LESNÉ POZEMKY, PARCELA 325; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 148; podiel: 147/7408
LESNÉ POZEMKY, PARCELA 369; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 148; podiel: 147/7408
LESNÉ POZEMKY, PARCELA 370; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 148; podiel: 147/7408
LESNÉ POZEMKY, PARCELA 661/4; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 202; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, PARCELA 313; kat. územie ROVNÉ; číslo LV: 202; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, PARCELA 7; kat. územie RATKOVSKÁ ZDYCHAVA; číslo LV: 167; podiel: 1/2
ZÁHRADA, PARCELA 13; kat. územie RATKOVSKÁ ZDYCHAVA; číslo LV: 167; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, PARCELA 27; kat. územie RATKOVSKÁ ZDYCHAVA; číslo LV: 167; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->