Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202712
ID oznámenia: 
18759
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. STANISLAV BACKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 3231; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENEC; číslo LV: 10859; podiel: BSM
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie SENEC; číslo LV: 10324; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10750; podiel: BSM
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 4226; podiel: BSM
GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 4227; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2008, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 07. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->