Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C161976
ID oznámenia: 
16473
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LÁSZLÓ SÓLYMOS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
62114 € (z výkonu verejnej funkcie), 550 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 6608; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1583; podiel: BSM
BYT SO ZÁHRADOU; kat. územie VUKOŠAN - HR; číslo LV: 6466; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie TOMÁŠOVCE; číslo LV: 575; podiel: BSM
BYT SO ZÁHRADOU; kat. územie VUKOŠAN - HR; číslo LV: 9270/4; podiel: BSM
DOM; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1583; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1583; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 1583; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZNAČKOVÉ HODINKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE + HOTOVOSŤ, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 30%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY Ú´VER, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 12. 2002
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 12. 2003
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->