Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162109
ID oznámenia: 
16457
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EVA ŠIMKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SIOVENSKÁ POŠTA A.S. BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
32696 € (z výkonu verejnej funkcie), 18880 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT S VLASTNÍCKYM PRÁVOM NA POMERNÚ ČASŤ PARC. ; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4180; podiel: 1/1
GARÁŽ S VLASTNÍCKYM PRÁVOM NA POMERNÚ ČASŤ PARC.; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4180; podiel: 1/1
BYT S VLASTNÍCKYM PRÁVOM NA POMERNÚ ČASŤ PARC. ; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 3453; podiel: 1/4
GARAŽ S VLASTNÍCKYM PRÁVOM NA POMERNÚ ČASŤ; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 3453; podiel: 1/4
BYT S VLASTNÍCKYM PRÁVOM NA POMERNÚ ČASŤ PARCELY; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 2589; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
SLUŽOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN , rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->