Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202563
ID oznámenia: 
15829
titul, meno, priezvisko: 
Ing. SYLVIA BEŇOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Regulačnej rady
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, RODINNÝ DOM; kat. územie KEŤ; číslo LV: 914; podiel: 1/1
BYT, NEBYTOVÝ PRIESTOR, GARÁŽ; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 2968; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ LUDINCE; číslo LV: 1549; podiel: 720/23403
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ LUDINCE; číslo LV: 2761; podiel: 1/3
NEBYTOVÝ PRIESTOR: APARTMÁN, SKLAD; kat. územie NIVY; číslo LV: 5002; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 5002; podiel: 4457/537109
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 4268; podiel: 3062/1606356
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
ÚČTY V BANKÁCH A HOTOVOSŤ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 06. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->