Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121653
ID oznámenia: 
16448
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER ŠEVČOVIC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK ASSET MANAGEMENT, SPRÁV. SPOL., A.S.)
príjmy za rok 2019: 
119418 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 942; podiel: 50%
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 1390; podiel: 50%
POZEMKY (OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST); kat. územie BZINCE POD JAVORINOU - HORNÉ BZINCE; číslo LV: 4868; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, VRÁTANE VKLADOV, ÚVEROV A CENNÝCH PAPIEROV, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 06. 2005
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->